Vallalar.Net
Vallalar.Net

நாயிற்

பாடல் எண் :3595
நாயிற் கடையேன் கலக்கமெலாம் 

தவிர்த்து நினது நல்லருளை 
ஈயிற் கருணைப் பெருங்கடலே 

என்னே கெடுவ தியற்கையிலே 
தாயிற் பெரிதும் தயவுடையான் 

குற்றம் புரிந்தோன் தன்னையும்ஓர் 
சேயிற் கருதி அணைத்தான்என் 

றுரைப்பா ருனைத்தான் தெரிந்தோரே   
  தாயிற் பெரிய - முதற்பதிப்பு, பொ சு, பி இரா