Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :5240
நிகழ்நவ நிலையே நிலையுயர் நிலையே 

நிறையருள் நிதியே நிதிதரு பதியே 
திகழ்சிவ பதமே சிவபத சுகமே 

திருநட மணியே திருநட மணியே   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 ஞான சபாபதியே 

தாழிசை

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.