Vallalar.Net
Vallalar.Net

நீக்கிய

பாடல் எண் :3633
நீக்கிய மனம்பின் அடுத்தெனைக் கலக்கி 

நின்றதே அன்றிநின் அளவில் 
நோக்கிய நோக்கம் பிறவிட யத்தே 

நோக்கிய திறையும் இங்குண்டோ 
தூக்கிய பாதம் அறியநான் அறியேன் 

துயரினிப் பொறுக்கலேன் சிறிதும் 
தேக்கிய களிப்பில் சிறப்பவந் தென்னைத் 

தெளிவித்தல் நின்கடன் சிவனே