Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :2031
நீத்தாடுஞ்() செஞ்சடையாய் நீள்வேடங் கட்டிவஞ்சக்
கூத்தாடு கின்றேனைக் கொண்டுசிலர் - கூத்தாநின்
பத்தனென்பர் என்னோ பகல்வேடத் தார்க்குமிங்கு
வித்தமிலா() நாயேற்கும் வேறு

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.