Vallalar.Net
Vallalar.Net

புன்னிக

பாடல் எண் :3963
புன்னிக ரில்லேன் பொருட்டிருட் டிரவில் 

போந்தருள் அளித்தசற் குருவைக் 
கன்னிகர் மனத்தைக் கரைத்தெனுட் கலந்த 

கருணையங் கடவுளைத் தனது 
சொன்னிகர் எனஎன் சொல்எலாங் கொண்டே 

தோளுறப் புனைந்தமெய்த் துணையைத் 
தன்னிக ரில்லாத் தலைவனை எனது 

தந்தையைக் கண்டுகொண் டேனே