Vallalar.Net
Vallalar.Net

பூமியோ

பாடல் எண் :4193
பூமியோ பொருளோ விரும்பிலேன் உன்னைப் 

புணர்ந்திட விரும்பினேன் என்றாள் 
காமிஎன் றெனைநீ கைவிடேல் காமக் 

கருத்தெனக் கில்லைகாண் என்றாள் 
சாமிநீ வரவு தாழ்த்திடில் ஐயோ 

சற்றுநான் தரித்திடேன் என்றாள் 
மாமிகு கருணை வள்ளலே என்றாள் 

வரத்தினால் நான்பெற்ற மகளே