Vallalar.Net
Vallalar.Net

பூவாம

பாடல் எண் :4962
பூவாம லேநிதம் காய்த்த இடத்தும் 
பூவார் மலர்கொண்டு பந்தாடா நின்றேன் 
சாவா வரம்தந்து வாழ்வாயோ பந்தே 
சாவாமல் என்னொடு வீழ்வாயோ பந்தே     
திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------


 மெய்யருள் வியப்பு 

சிந்து 

பல்லவி