Vallalar.Net
Vallalar.Net

பெண்ணுக்

பாடல் எண் :4793
பெண்ணுக் கிசைந்தே பலமுகத்தில் 

பேய்போல் சுழன்ற பேதைமனத் 
தெண்ணுக் கிசைந்து துயர்க்கடலாழ்ந் 

திருந்தேன் தன்னை எடுத்தருளி 
விண்ணுக் கிசைந்த கதிர்போல்என் 

விவேகத் திசைந்து மேலும்என்தன் 
கண்ணுக் கிசைந்தோய் நின்தனக்குக் 

கைம்மா றேது கொடுப்பேனே