Vallalar.Net
Vallalar.Net

பெருங்கருணைக்

பாடல் எண் :1374
பெருங்கருணைக் கடலேஎன் குருவே முக்கண் 
பெருமானே நினைப்புகழேன் பேயேன் அந்தோ 
கருங்கல்மனக் குரங்காட்டி வாளா நாளைக் 
கழிக்கின்றேன் பயன்அறியாக் கடைய னேனை 
ஒருங்குருள உடல்பதைப்ப உறுங்குன் றேற்றி 
உருட்டுகினும் உயிர்நடுங்க உள்ளம் ஏங்க 
இருங்கழுவில் ஏற்றுகினும் அன்றி இன்னும் 
என்செயினும் போதாதே எந்தாய் எந்தாய்