Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :1338
பொங்கு மாயையின் புணர்ப்பினுக் குள்ளம் 
போக்கி நின்றதும் புலப்பகை வர்களால் 
இங்கு மால்அரி ஏற்றின்முன் கரிபோல் 
ஏங்கு கின்றதும் இடர்ப்பெருங் கடலில் 
தங்கும் ஆசையங் கராப்பிடித் தீர்க்கத் 
தவிப்பில் நின்றதும் தமியனேன் தனையும் 
எங்கும் ஆகிநின் றாய்அறிந் திலையோ 
என்செய் கேன்நர கிடைஇடும் போதே

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.