Vallalar.Net
Vallalar.Net

பொய்விடு

பாடல் எண் :611
பொய்விடு கின்றிலன் என்றெம் புண்ணியா
கைவிடு கின்றியோ கடைய னேன்தனைப்
பைவிடம் உடையவெம் பாம்பும் ஏற்றநீ பெய்விடம் 
அனையஎன் பிழைபொ றுக்கவே