Vallalar.Net
Vallalar.Net

பொருட்பெருந்

பாடல் எண் :5320
பொருட்பெருந் தனிமெய்ப் போகமே என்னைப் 

புறத்தினும் அகத்தினும் புணர்ந்த 
தெருட்பெருஞ் சிவமே சுத்தசன் மார்க்கச் 

செல்வமே நான்பெற்ற சிறப்பே 
மருட்பெருங் கடலைக் கடத்திஎன் தன்னை 

வாழ்வித்த என்பெரு வாழ்வே 
அருட்பெருஞ் சோதி அம்பலத் தரசே 

அம்மையே அப்பனே அபயம்