Vallalar.Net
Vallalar.Net

போதோ

பாடல் எண் :5371
போதோ விடிந்த தருளரசேஎன் பொருட்டுவந்தென் 
தாதோர் எழுமையும் நன்மையுற் றோங்கத் தருவதுதான் 
மாதோட நீக்கும் கனிரச மோவந்த வான்கனியின் 
கோதோ அறிந்திலன் யாதோ திருவுளம் கூறுகவே