Vallalar.Net
Vallalar.Net

மறந்தா

பாடல் எண் :2456
மறந்தா லொளிக்கு மருந்து - தன்னை

மறவா தவருள் வழங்கு மருந்து
இறந்தா லெழுப்பு மருந்து - எனக்

கென்றுந் துணையா யிருக்கு மருந்து நல்ல