Vallalar.Net
Vallalar.Net

மலஞ்சான்ற

பாடல் எண் :1246
மலஞ்சான்ற மங்கையர் கொங்கையி லேநசை வாய்த்துமனம் 
சலஞ்சான்ற தால்இதற் கென்னைசெய் கேன்நின் சரண்அன்றியே 
வலஞ்சான்ற நற்றுணை மற்றறி யேன்ஒற்றி வானவனே 
நலஞ்சான்ற ஞானத் தனிமுத லேதெய்வ நாயகனே