Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :3685
மாற்றறி யாதசெ ழும்பசும் பொன்னே 

மாணிக்க மேசுடர் வண்ணக் கொழுந்தே 
கூற்றறி யாதபெ ருந்தவர் உள்ளக் 

கோயில் இருந்த குணப்பெருங் குன்றே 
வேற்றறி யாதசிற் றம்பலக் கனியே 

விச்சையில் வல்லவர் மெச்சுவி ருந்தே 
சாற்றறி யாதஎன் சாற்றுங் களித்தாய் 

தனிநட ராசஎன் சற்குரு மணியே

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.