Vallalar.Net
Vallalar.Net

மாலை

பாடல் எண் :1182
மாலை ஒன்றுதோள் சுந்தரப் பெருமான் 

மணத்தில் சென்றவண் வழக்கிட்ட தெனவே 
ஓலை ஒன்றுநீர் காட்டுதல் வேண்டாம் 

உவந்து தொண்டன்என் றுரைப்பிரேல் என்னை 
வேலை ஒன்றல மிகப்பல எனினும் 

வெறுப்பி லாதுளம் வியந்துசெய் குவன்காண் 
சோலை ஒன்றுசீர் ஒற்றியூர் உடையீர் 

தூய மால்விடைத் துவசத்தி னீரே