Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :1924
மெய்ந்நீ ரொற்றி வாணரிவர் 

வெம்மை யுளநீர் வேண்டுமென்றா 
ரந்நீ ரிலைநீர் தண்ணீர்தா 

னருந்தி லாகா தோவென்றேன் 
முந்நீர் தனையை யனையீரிம் 

முதுநீ ருண்டு தலைக்கேறிற் 
றிந்நீர் காண்டி யென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.