Vallalar.Net
Vallalar.Net

மெய்யேமெய்

பாடல் எண் :4569
மெய்யேமெய் யாகிய ஸோதி - சுத்த 

வேதாந்த வீட்டில் விளங்கிய ஸோதி 
துய்ய சிவானந்த ஸோதி - குரு 

துரியத் தலத்தே துலங்கிய ஸோதி  சிவசிவ