Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :1951
மேதினி புரக்கும் வேந்தர் வீறெலாம் நினதே போற்றி 
கோதிலா மனத்தே நின்று குலாவிய கோவே போற்றி 
ஓதிய எவ்வு ளூரில் உறைந்தருள் புரிவாய் போற்றி 
வேதியன் தன்னை ஈன்ற வீரரா கவனே போற்றி

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.