Vallalar.Net
Vallalar.Net

யான்புரிதல்

பாடல் எண் :5525
யான்புரிதல் வேண்டுங்கொல் இவ்வுலகில் செத்தாரை 
ஊன்புரிந்து மீள உயிர்ப்பித்தல் - வான் புரிந்த 
அம்பலத்தான் நல்லருளால் அந்தோநான் மேற்போர்த்த 
கம்பலத்தால் ஆகும் களித்து