Vallalar.Net
Vallalar.Net

வருமுன்

பாடல் எண் :5366
வருமுன் வந்ததாக் கொள்ளுதல் எனக்கு 

வழக்கம் வள்ளல்நீ மகிழ்ந்தருட் சோதி 
தருமுன் தந்தனை என்றிருக் கின்றேன் 

தந்தை நீதரல் சத்தியம் என்றே 
குருமுன் பொய்யுரை கூறலேன் இனிஇக் 

குவலை யத்திடைக் கவலையைத் தரியேன் 
திருமுன் விண்ணப்பம் செய்தனன் கருணை 

செய்க வாழ்கநின் திருவருட் புகழே