Vallalar.Net
Vallalar.Net

வரைகடந்

பாடல் எண் :3647
வரைகடந் தடியேன் செய்த வன்பிழை பொறுத்தாட் கொண்டாய் 
திரைகடந் தண்ட பிண்டத் திசைஎலாம் கடந்தே அப்பால் 
கரைகடந் தோங்கும் உன்றன் கருணையங் கடற்சீர் உள்ளம் 
உரைகடந் ததுஎன் றால்யான் உணர்வதென் உரைப்ப தென்னே