Vallalar.Net
Vallalar.Net

வலிய

பாடல் எண் :1177
வலிய வந்திடு விருந்தினை ஒழிக்கார் 
வண்கை உள்ளவர் மற்றதுபோலக் 
கலிய நெஞ்சினேன் வஞ்சக வாழ்வில் 
கலங்கி ஐயநுங் கருணையாம் அமுதை 
மலிய உண்டிட வருகின்றேன் வருமுன் 
மாற்று கிற்பிரேல் வள்ளல்நீர் அன்றோ 
நலியல் நீக்கிடும் ஒற்றியம் பதியீர் 
ஞான நாடகம் நவிற்றுகின் றீரே