Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :1863
வாசங் கமழு மலர்ப்பூங்கா 

வனஞ்சூ ழொற்றி மாநகரீர் 
நேசங் குறிப்ப தென்னென்றே 

னீயோ நாமோ வுரையென்றார் 
தேசம் புகழ்வீர் யானென்றேன் 

றிகழ்தைத் திரிதித் திரியேயா 
மேசங் குறிப்ப தென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.