Vallalar.Net
Vallalar.Net

வினைமாலை

பாடல் எண் :4474
வினைமாலை நீத்தவரே அணையவா ரீர் 

வேதமுடிப் பொருளவரே அணையவா ரீர் 
அனைமாலைக் காத்தவரே அணையவா ரீர் 

அருட்பெருஞ்சோ திப்பதியீர் அணையவா ரீர் 
புனைமாலை வேய்ந்தவரே அணையவா ரீர் 

பொதுவில்நிறை பூரணரே அணையவா ரீர் 
எனைமாலை யிட்டவரே அணையவா ரீர் 

என்னுடைய நாயகரே அணையவா ரீர்  அணையவா ரீர்