Vallalar.Net
Vallalar.Net

விலைகடந்த

பாடல் எண் :3163
விலைகடந்த மணிஎனஓர் திருமேனி தரித்து

வினையேன்முன் எழுந்தருளி மெய்யடியர் விரும்பக்
கலைகடந்த பொருட்கெல்லாங் கரைகடந்து நாதக்

கதிகடந்த பெருங்கருணைக் கடைக்கண்மலர்ந் தருளி
அலைகடந்த கடல்மலர்ந்த மணச்செழும்பூ அடியேன்

அங்கைதனில் அளித்தனைநின் அருட்குறிப்பே தறியேன்
மலைகடந்த நெடுந்தோளில் இதழிஅசைந் தாட

மன்றில்நடம் புரிகின்ற வள்ளல்அருட் குருவே