Vallalar.Net

Vallalar Songs

திருஓங்கு - பரம்ஏது - துடிஎன்னும் - வள்ளல்உனை - பதிபூசை - காமஉட் - நிலைஉறும் - ஒருமையுடன் - ஈஎன்று - கரையில்வீண் - நாம்பிரமம் - பார்கொண்ட - வன்பெரு - காணலிடை - கற்றொளிகொள் - சடமாகி - உப்புற்ற - எந்தைநினை - ஐயநின் - உழல்உற்ற - வானம்எங் - மனமான - வாய்கொண் - கற்றமே - பாய்ப்பட்ட - சேவலம் - பிரமன்இனி - நீர்உண்டு - உளம்எனது - எத்திக்கும் - நான்கொண்ட - அருளார் - எண்ணேர் - முடியா - பூவே - நடவும் - கோலக் - நங்கட் - ஒளியுள் - மன்னே - வேதப் - சீர்கொண்ட - கண்முன் - மாணித்த - அன்னே - மணியே - நல்காத - அமரா - கொள்உண்ட - சிற்பகல் - போற்றேன் - வேல்கொண்ட - குருவே - உனக்கே - வானோர் - கையாத - செங்கைஅம் - கேளாது - நவையே - இருப்பாய - தெள்அகத் - அடியேன் - தலனே - என்செய்கை - சாரும் - மண்நீர் - தணியாத - அடையாத - பண்ணவ - பொன்ஆர் - சொல்லார் - அணிகொள் - சேல்பி - களித்து - மயிலின் - இருப்பு - குன்று - யாரை - உளங்கொள் - தேவர் - கண்ட - ஊணே - பாரும் - கஞ்சன் - மின்நேர் - வளைத்தே - அடுத்தே - உண்டால் - வேட்டேன் - கல்லா - அன்னே - நடைஏய் - சீர்பூத்த - தீராத - தெளிக்குமறைப் - உண்டாய - கையாத - வாய்க்கும்உன - ஆளாயோ - வாழ்வேநற் - அண்ணாவே - கோவேநல் - பண்ஏறும் - பண்டுமன - புன்புலைய - பெருங்களப - கல்அளவாம் - அன்னைமது - பன்னரும்வன் - கோவேநின் - ஓயாது - மின்னாளும் - வன்சொலினார் - மீளாத - மண்ணினால் - வஞ்சகராம் - வாழாத - உளந்தளர - கல்லாத - கன்னேய - பாவவினைக் - கன்னியர்தம் - உள்ளமனக் - வந்தாள்வாய் - ஊர்ஆதி - வாஎன்பார் - மாயைநெறி - மின்னைநிகர்ந் - முந்தைவினை - பன்னகநொந் - விண்அ - வாட்கண் - எண்ணில் - கூவி - சந்தை - செல்லும் - ஏது - பேயும் - பொய்யர் - மாலின் - நாளை - விடைய - பெருமை - மலையும் - பதியும் - வாழும் - தேனும் - குன்று - தேவ - வேயை - சங்க - ஐய - வேலன் - நெஞ்ச - கிடைக்குள் - செழிக்கும் - என்னை - அண்ணி - அப்பன் - வள்ளல் - வெற்ப - சாறு - முற்று - அத்த - ஏதி - பிச்சை - கடப்ப - என்சொல் - தேவ - குறிக்கொள் - தணிகை - உள்ளம் - செய்வ - மன்னும் - மேலை - வேத - நேயம் - வாணு - வண்ண - கால்கு - சொல்லும் - கடையேன் - மணியே - தாழ்வேன் - அரைசே - தனியே - குன்றே - இருப்பேன் - போதா - எளியேன் - மெய்யர்உள் - நன்மைய - மருள்இலா - நிலைஅருள் - வல்இருள் - கற்பிலார் - பத்திகொண் - நீற்றணி - பரிந்திடும் - எண்உறும் - மன்னே - இரங்கா - வருவாய் - உய்யும் - செஞ்சொல் - பார்க்கின் - சேவற் - தெரியேன் - செய்வ - எளியேன் - பெருமை - எய்தற் - வாரா - இகவா - துன்னும் - சேரும் - சார்ந்த - அழியாப் - பதியே - தோன்ற - கற்கி - பாவ - சேவி - துன்பி - என்செய் - மண்ணில் - மலங்கி - சைவ - வாழ்வில் - என்றும் - நண்ணேனோ - பாவியேன் - வாரேனோ - கொள்ளேனோ - தனியேஇங் - இவ்வேளை - சிறியேன்இப் - முன்னேனோ - கூறேனோ - தேடேனோ - வாவா - வாயாத் - வாழும் - காயோம் - தேனும் - தன்னால் - நிலைக்கும் - இலதை - நெஞ்சே - கொள்ளும் - இருந்தாய் - மஞ்சட் - முலையைக் - வஞ்ச - பாவம் - கரத்தைக் - காசம் - ஐயம் - கண்ணைக் - படியின் - கச்சுக் - தேனார் - தாழும் - மின்னுண் - ஆறத் - விரதம் - வெயில்மேல் - தனமும் - கல்லாக் - கள்ளக் - பாகைப் - தணிகை - எளியேன் - செய்கொள் - வந்தென் - நாட்டும் - காமப் - காவி - வருந்தும் - தணிகா - மன்னும் - தேனே - தலமேவு - மணியே - உய்வண்ணம் - நண்ணாத - இறையேனும் - அவம்நாள் - எனையான் - முதுவோர் - அடுத்திலேன் - திரப்படுவேன் - செய்திலேன் - சீர்கொண்டார் - காமாந்த - நன்றறியேன் - அல்லார்க்கும் - அரும்பாய - அம்பாதல் - பண்ணேன்நின் - வரங்கொள் - வல்லி - உருத்துள் - போதல் - வீட்டைப் - மட்டித் - இலக்கம் - விரைவாய் - பள்ள - அடலை - வஞ்சகப் - வான்நிகர் - கருங்கடு - வைவளர் - செழிப்படும் - பொதித்தரும் - வான்பிறந்தார் - மெய்யாவோ - வாட்செல்லா - பொல்லாத - முன்அறியேன் - விடுமாட்டில் - மின்னைநேர் - முலைஒருபால் - வேய்ப்பால்மென் - வஞ்சமட - பொன்னைப் - மக்கட் - அன்பின் - அருகா - பொன்னின் - வெதிர்உள் - ஈனத் - தேவே - வேதா - வடியாக் - இழுதை - வஞ்ச - மையல் - மதியில் - துட்ட - காயும் - தீங்கு - கள்ள - மத்த - அழுக்கு - அண்ணாவோ - மன்னப்பார் - காய்நின்ற - பொன்பிணிக்கும் - வன்நோயும் - தாணு - கடைப்பட் - தேவ - திவசங்கள் - மால்ஏந்திய - தவம்உண்மையொ - துயில்ஏறிய - தேறாப்பெரு - அமராவதி - மேலாகிய - அகமாறிய - சிந்தாமணி - எண்ணார்புரம் - மஞ்சேர் - அறியாத - என்றே - போதுகொண் - வாழ்வனோ - கார்பூத்த - கருமருந் - பால்எடுத் - கண்ணப்பன் - எப்பா - எய்யா - வாளாருங் - ஊன்பார்க்கும் - என்னே - பேதைநெஞ் - குன்றமொத் - மணிக்குழை - இறைக்குளே - அரைமதிக் - விளக்குறழ் - கிளைக்குறும் - தேன்வழி - மருந்தென - இன்பமற் - வாழும்இவ் - முடர்கள் - கற்றவர் - ஞாலவாழ் - பவம்எனுங் - முலைமுகங் - வருபயன் - அழிதரும் - நின்நிலை - பாடிநின் - வன்பொடு - சகம்ஆ - விதுவாழ் - காயோ - பொன்னார் - கல்லால் - காருர் - கண்ணார் - மழுவார் - திருத்தம் - பிரமன் - வேல்கொளும் - கண்ணனை - என்னுடை - பரங்கிரி - அரும்பெறல் - மாரனை - வேதனைச் - குழகனை - முத்தனை - வள்அயில் - இன்னும் - ஈறி - கூழை - ஐய - பாவி - எளிய - தொண்ட - வீண - கடைய - பேய - கல்லை - மையல் - புலைய - மருட்டு - நச்சி - மின்னை - பட்டி - ஓங்கி - பண்அ - கான்அ - பூவுண்டவெள் - ஒன்றார்புரம் - வாரார்முலை - ஒன்றோடிரண் - மலைவாங்குவில் - மான்கண்டகை - செங்கன்விடை - தண்தேன்பொழி - மாவீழ்ந்திடு - வெற்றார்புரம் - ஆறுமுகப் - கண்ணிமதி - நின்னிருநாள் - கல்விஎலாம் - எந்தைபிரான் - மாறாத - கற்றறிந்த - ஞாலம்எலாம் - கற்பனையே - பன்னிருகண் - உலகம் - புகுவா - அழகா - ஆக்கும் - புரிவேன் - விளைப்பேன் - வலத்தால் - இன்பப் - சுகமே - ஆறு - அடியார்க் - காயா - நாணும் - முன்னைப் - பித்தப் - ஏதம் - வன்பில் - மாலும் - ஏதம் - முருகா - உலகியற் - மருளுறும் - வல்வினைப் - கடும்புலைக் - அன்பிலா - செறிவிலா - மறிதரு - காயமாம் - சதிசெயும் - பசையறு - யாரை - மறிக்கும் - பிரியம் - பாண்டமென்கோ - மெய்யென்கோ - மங்கலத்தை - மற்றிதனை - இக்கட் - மண்பட்டு - ஐயா - காதிற் - துற்கந்த - வன்சுவைத்தீ - பாறுண்ட - கூம்புலகம் - கங்கையஞ் - பனிப்புற - மணப்புது - தவம்பெறு - முவடி - விண்ணுறு - மறைஎலாம் - தாருகப் - சிங்கமா - முத்தியின் - தெருளுடை - பொய்யனேன் - முருகநின் - கோதிலாக் - வேதமும் - தன்மனையாள் - நட்பமைந்த - எம்மான் - குறவர் - மாமயில் - பன்னிரு - வேங்கை - சீர்திகழ் - ஆறு - ஆனந்த - வேதமுடி - தத்துவத் - சச்சிதா - அற்புத - சைவந் - வாசி - இராப்பகல் - ஒன்றிரண் - கோமுடிக்கண் - வாழ்வுநிலை - விண்டுறுங்கை - கானமுயற் - வெள்ளத்தி - கண்டனவெல் - ஊழிவெள்ளம் - தற்புவனம் - உண்டனவே - கொண்டியங்கு - சொல்லாடி - காலம்போல் - போதுசெலா - வீணவத்தை - நீயார் - ஊனின்ற - சொல்லுதியோ - நீஇங்கே - ஒன்றெடுக்கச் - தாளா - சார்பிலொன்று - தூவென்று - சூழ்ச்சியறி - காலசைத்தால் - கூவத்தில் - சுற்றுண்ட - சங்கற்ப - சேலைவிரா - துள்ளுறுப்பின் - பாழலைவா - நின்வசம்நான் - ஆனால் - எண்ணுதற்கும் - நல்லார்க் - இடமே - தெரித்தால் - அருள்ஓர் - புதியேன் - நாயேன் - சிரிப்பார் - அரிய - அன்றும் - உன்நினைவி - தந்தோன் - ஏன்றுகொள் - நிலத்தே - அருளார் - வாயார - நான்செய்த - வையக் - விரிதுய - உண்டேர்என - கடலே - இருள்ஆர் - உண்மை - எளியேன் - காமக் - எண்ணா - பாலே - கண்ணார் - பொய்யோர் - இன்னே - வஞ்ச - பண்ணால்உன் - எப்பாலும் - இன்புடையார் - விஞ்சுடையாய் - பொய்யாத - தெருளுடையார் - வாரமுளார் - வண்மைபெறு - உம்பர்தமக் - கொலைஅறியாக் - பொய்விடு - பொறுக்கினும் - செல்லலும் - வள்ளலே - செய்யநன் - இல்லை - இல்லையே - உண்மையே - அல்லலங் - மெய்மையே - என்னுடை - நிகழும்நின் - துறையிடும் - இகழ்ந்திடேல் - பொருள்எலாம் - ஆண்டநின் - பெருமையில் - விளைத்தனன் - சிற்பர - என்றுநின் - வித்தகம் - அருள்பவன் - துச்சிலை - தூங்கினேன் - கரப்பவர்க் - இல்லைஎன் - மண்ணிலே - முட்டியே - கருதென - வைதிலேன் - தெவ்வண - வாதமே - திரைப - சிந்தை - வேலை - பன்னு - கடுத்த - ஆல்அ - துன்னும் - மாசில் - தேரும் - மெல்லி - தேன்என - பூங்கொடி - துப்புநேர் - கங்கைஅஞ் - நன்றுவந் - பண்ணினுள் - முன்னிய - நல்லவர் - பொதுவினின் - பொன்னையுற் - தாயின் - தில்லை - வளங்கொ - மலைவி - சீர்சி - சேல்கொள் - வண்ண - மண்ணின் - தீதி - தேக - திரப்ப - வெள்ளி - கள்ள - அண்மை - சிந்தை - கல்லை - துளிக்கும் - குற்றம் - பொய்யி - தாயி - மன்அமுதாம் - தோன்றாத் - காதார் - இலைவேட்ட - கொண்டல்நிறத் - சாரா - ஊர்மதிக்க - தாய்க்கும்இனி - அறியாப் - பார்நடையாம் - தேவியல் - உய்யஒன் - கழல்கொள்உன் - வாடனக் - நாணம்ஒன் - சாதுக்கள் - நம்பினேன் - சூழ்ந்தவஞ் - துரும்பினேன் - கட்டினேன் - நாயினும் - சுடர்கொளும் - உடைமையைத் - பார்த்துநிற் - உறவனே - கரைபடா - நல்அமு - என்னைநின் - தவள - சீல - உடைகொள் - நிறைய - வணங்கொள் - நாட - கலவு - அடியர் - மநிகொள் - சிந்தை - மத்தனைவன் - நன்நெறிசேர் - மைப்படியும் - நில்லா - தீதறிவேன் - மாறத - உண்ணாடும் - புன்செய்கை - சங்குடையான் - மன்றி - மன்னளவில் - மின்போல்வார் - பூமாந்தும் - பன்னரும்இப் - வீட்டுக் - பன்னு - கல்லை - பொன்னைமதித் - மாசுவரே - ஊர்சொல்வேன் - நீக்கமிலா - போகின்ற - ஊழை - மடுக்க - முள்ளளவு - பண்ண - வெங்கொளித்தேள் - பித்தளைக்கும் - ஒல்லையே - நினையுடையாய் - ஒக்க - ஓடும் - நம்பு - தம்ப - செய்யும் - வேண்டும் - இல்லை - மேலை - நிற்ப - போற்றி - துங்க - கண்ண - விடங்க - கஞ்ச - ஏல - ஆறு - மாறு - மாலின் - நாட்டும் - அம்ப - காரார் - தண்ணார் - பத்தர்க் - மண்ணும் - அணிவேல் - சூத - வெற்றிப் - வரமன் - அறங்கொள் - தேசார் - ஓடல் - ஏங்கி - கயவர் - சண்ட - விடங்கொள் - பொருந்தி - நாட்டம் - உடுக்க - மோக - பசிஎ - வாங்கு - தவம - மின்னும் - பொன்றும் - வரைக்கு - வாது - நண்ணும் - பந்த - மட்டின் - நிலவும் - பழுது - சூது - ஞாலம் - மருட்டி - இல்லை - கரவு - ஏய்ந்து - ஈர்ந்த - கமைப்பின் - உறைந்து - சொல்அ - அட்ட - உம்பர் - மாலின் - உண்ணி - திக்கு - பெற்ற - உடைஉ - வன்மை - இன்னும் - தோடுடை - வண்ணப்பல் - செல்இடிக் - ஏழியல் - நாட்டில் - பைச்சூர் - ஏணப் - எல்லாம் - மால்எடுத் - மாற்பதம் - பாடற் - கருமால் - வெய்ய - கோல - வஞ்சப் - கண்கொள் - நோயை - எண்ண - சிந்தா - உள்ளத் - உற்ற - சீர்தரு - வாடக்கற் - சோடில்லை - நேரா - பொய்விரிப் - வாழைக் - காயார் - துட்ட - பெரியபொருள் - சொன்னிலைக்கும் - மண்முகத்தில் - மால்எடுத்துக் - உலகம் - அணங்கனார் - தேவரே - ஒன்றுநின் - மணித்தலை - ஒப்பிலாய்உனது - துணையிலேன் - பரிந்துநின் - வாழ்வது - ஐயனே - செய்வதுன் - இன்றிருந் - தாவியே - நீரின்மேல் - கருங்கணம் - கன்னியர் - பசிக்குண - கான்றசோ - மடிக்குறும் - அங்கையில் - கணத்தினில் - சென்று - தீது - இரக்கின் - கல்லின் - இலவு - மன்னு - மறப்பி - காலம் - சென்று - கெடுக்கும் - கண்கள் - கரிய - திருவின் - கரும்பைந் - வதன - கஞ்சன் - சூழு - விதியும் - குளங்கொள் - பணிகொள் - வாணரை - முவரை - அண்டனை - நாதனைப் - நம்பனை - சடையனை - கஞ்சனைச் - தாமனை - ஈசனைத் - நித்தனைத் - தேவர் - புகழே - அன்றும் - ஒப்பார் - விடுத்தேன் - படுவேன் - உண்டோ - அறியேன் - கடனே - இலனே - நாடி - குடிகொள் - சாதல் - அற்ப - உண்டு - நாய்க்கும் - குருதி - பாவம் - பொள்ளற் - கூட்டும் - ஊணத் - புண்ணும் - மண்ணை - தக்க - கரும்பே - துனியே - வலமே - நாளை - முத்தி - மனமே - என்னைக் - எற்றுக் - ஓங்கும் - துள்ளிவாய் - ஒற்றியூர் - அரியது - பெருமநின் - அருள்வதுன் - உண்டுநஞ் - அன்று - இனியநின் - இறையும்நின் - நெறியிலேன் - நறைமணக்கும் - அலைவளைக்கும் - ஆறடுத்துச் - சைவத் - பாடுகின்றோர் - பூணாக - கொள்ளுவார் - செவ்வண்ண - மன்றுடையாய் - குற்றம் - வஞ்ச - இன்னல் - பெண்மணியே - மானமிலார் - கல்லார்க் - கற்பவற்றைக் - தந்தைதாய் - பொய்ஒன்றே - தூக்கமும்முன் - வாதுபுரிந் - பொன்னாசை - கள்உண்ட - பேராத - வன்னெஞ்சப் - புண்ணியமோர் - நன்றிதுஎன் - மண்கிடந்த - கூட்டுவிக்குள் - மின்ஒப்பாம் - சீலம்அற - சீர்புகழும் - ஆதவன்தன் - கல்லைப் - கடையவனேன் - வாதை - பொய்யர்க் - எஞ்ச - காவின் - நீட்டம் - எம்மை - ஓடு - மலங்கும் - மாலும் - கந்த - வீர - தலங்கன் - நல்ல - அருள்செய் - முத்தி - இனிய - நாட - நிலைகொள் - வார்க்கொண் - கொடிய - பேதை - கோவம் - சார்ந்த - மோகம் - மதம்எ - அமைவ - கருமை - வெண்மை - ஊதி - கல்இ - கைத - அழுத - உள்ளி - விருப்பி - நிலையி - காயம் - புன்னு - அடிய - சழக்கி - அழுது - முன்னை - வன்மை - உறங்கு - கரும்பின் - விருப்பு - கொடிய - வினையி - பிழைபு - என்ன - துன்ப - ஆட்டு - வஞ்ச - உண்மை - நீடும் - கூறும் - யாது - விச்சை - தூக்கம் - பசைஇலாக் - அன்னைபோன் - கண்ணினால் - நின்முனம் - குழிக்குமண் - கமரிடை - அருமருந் - கண்நுதல் - கற்றவர்க் - முறைப்படி - சிந்தை - மாய - உன்னை - என்ன - பாவி - மூட - கலங்கு - மறைவ - ஒருக - யாது - நீல - கண்ணுண் - நல்லன் - இரக்கம் - யாது - தாய்க்கும் - ஆட்டு - உய்ய - வாடு - சிறியர் - இன்று - மறுமை - உய்ய - வெல்லு - ஏறு - கந்த - அல்லல் - ஞால - சுத்த - தத்து - பரிந்தி - அன்னையில் - எளியனேன் - இருந்தனை - உண்டநஞ் - தனையர்செய் - ஏன்றுகொண் - சரணவா - கடம்பொழி - வகைஎது - கற்பன - ஒற்றி - பாலின் - ஆதி - வாதம் - தலத்த - மாண்கொள் - உய்யும் - எந்தை - திருந்த - வைத்த - போற்ற - பற்று - கொடிய - காமம் - மண்ணில் - வெருட்சி - யாதும் - பந்த - ஞான - அளிய - நாக - அணிகொள் - செய்த - இலைஎ - அழிந்த - தேன்நெய் - இன்னும் - பிறந்து - நன்று - அன்றி - தூய - இச்சை - ஐய - மடிகொள் - இருக்க - எண்பெ - பேதை - வஞ்ச - புல்ல - எளிய - வெறிபி - வஞ்சக - நிற்பது - முன்னைவல் - மண்ணினுள் - அளவிலா - ஞானம்என் - ஞாலவாழ் - மாலொடு - சற்றும்நற் - மறைகளும் - உலக - எண்ணி - ஊண்உ - யாது - சொல்லும் - இம்மை - நின்ன - புலைய - தந்தை - கொடிய - கண்ணப்பா - மஞ்சுபடும் - கண்ணார் - நாடியசீர் - வாங்கிமலை - தொண்டர்க் - உட்டிகழ்ந்த - நச்சை - மால்அயர்ந்தும் - சொந்தமுற - தில்லையிடை - விதிஇழந்த - மடுக்கும் - வெண்மை - குற்ற - உள்ள - அரந்தை - பிறவிக் - வலிய - பொய்யன் - தந்தை - கல்வி - மண்ணில் - மாலை - பூதம் - உப்பி - கூலி - தேர்ந்து - புதியன் - ஒழுக்கம் - பிச்சை - ஆலம் - முத்தி - என்ன - யாது - எனக்கு - எஞ்சல் - என்பி - காமம் - இன்பம் - ஊழ்வி - இறப்பி - சஞ்சி - அல்ல - நின்போன்ற - வேதிய - பண்ணவ - காவல - மன்னவ - ஈன்றவ - சங்கர - சின்மய - புண்ணிய - கண்டவ - மண்ணேயும் - மருள்ஆர்ந்த - வல்லார் - நோயால் - வன்னேர் - நண்ணும் - தெவ்வண்ண - அல்வைத்த - பொத்தேர் - நீதியிலார் - ஒப்பாரும் - எஞ்சா - பற்றும் - எந்தையே - உள்ளும் - கோதைஓர் - முத்திக்கு - வஞ்சமிலார் - சேய்பிழையைத் - கண்ணுள் - வானை - வாயி - வித்தை - கலம்இ - போர்க்கும் - ஓட - முதல்இ - கல்லை - நெய்யி - நீர்சொ - ஆளாக - ஒளியாய் - மாயா - மலஞ்சான்ற - நாயினும் - நிதியேநின் - மாணாத - வாழாத - குன்றேர் - துணையாம்உன் - பொருளேநின் - எளியேன்நின் - முன்னேசெய் - இப்பா - ஓவா - பொய்யாம் - இம்மா - புரைசேரும் - இத்தா - மறியேர் - துன்பே - சரதத் - வேத - அருந்தி - மாலும் - தேவர் - வைய - கல்லை - நீதி - பத்தர் - சைவ - பொன்னார் - நெஞ்சே - சென்றுசென்று - வருநாள் - அல்லாலம் - கருதாயோ - என்றும்உனக் - பரிந்துனக்குச் - போற்றுதிஎன் - தெரிந்து - என்றென் - நாளாகு - பாங்குடையார் - பெரியானை - விரும்பித் - திகழ்கின்ற - வேண்டாமை - தினந்தோறும் - போற்றார் - கூறுமையாட் - நாடும் - ஓதுநெறி - பயன்அறியாய் - தவராயி - ஏலக் - பதந்தருவான் - ஆக்கல் - கணத்தில் - இமைக்கும் - சென்ற - கோடி - அன்ப - முன்னை - கண்ணி - உண்மை - நையு - நன்றி - தீது - சென்ற - மையல் - மண்ண - அன்னை - நீலம் - கொடிய - என்என் - அடிய - தம்பி - துட்ட - ஊட்டு - கண்ணி - மெச்சு - நாடுந் - மருள்அ - மாறு - தாயி - வானும் - ஆண்ட - ஊழை - ஈன்று - அம்மை - தாய - முன்னை - உண்ணு - கல்லை - பொங்கு - அரக்கன் - திருவார் - பொன்நா - தாயிற் - புன்கண் - அன்புற் - இம்மா - சிறியேன் - அருளே - அன்னோ - பொன்என் - ஒற்றி - சேர - முத்தி - நெஞ்ச - என்ப - ஊற்றம் - நோய்கள் - இல்லை - அல்லல் - சென்று - வில்வத் - கூடும் - ஆர்க்கும் - உள்ளும் - ஆவல் - மறப்பை - வில்லாம் - ஒல்லை - துன்னும் - முன்னம் - உடையாய்உன் - கண்ணுதலே - வஞ்சமிலார் - அருள்பழுக்கும் - பெருங்கருணைக் - தொழுகின்றோர் - விருப்பாகும் - அக்கநுதல் - அன்புடன்நின் - தேவேநின் - நீரார் - மட்டுப் - பேதப் - தண்ணார் - பிறவா - சீர்கொண்ட - கடலமு - அணியே - மானேர் - பொருளே - திருமாலும் - உன்னேர் - கண்ணேஅக் - மலையான் - காமம் - கோடா - நாலே - கங்கைகொண் - சோலையிட் - தனையாள் - பின்னீன்ற - பையாளும் - இலையாற்று - கலைமக - பொன்னோடு - காமட் - வீற்றார்நின் - பொருப்புறு - அனம்பொறுத் - ஓருரு - சார்ந்தேநின் - நீயே - முப்போதும் - மீதலத் - சேய்க்குற்றம் - செங்கம - சேடா - புரநோக்கி - உன்னும் - வெள்ளம் - மாநந்த - வான்தேட - முத்தேவர் - திருநாள் - வாணாள் - சீரறி - போற்றிடு - ஆசைஉள் - அண்டாரை - அடியார் - ஓவா - இட்டார் - வெளியாய் - விணங்காத - பன்னும்பல் - சினங்கடந் - வல்லாரும் - எழுதா - தெருட்பா - அயிலேந்தும் - செய்யகம் - தரும்பேர் - சேலேர் - எம்பால் - ஏமமுய்ப் - மன்னேர் - கணமொன்றி - கருவே - எண்ணிய - தீதுசெய் - மருந்தினின் - என்போல் - துன்பே - சற்றே - சந்தோட - அடியேன் - கண்ணப்பன் - கற்பே - மிகவே - வேதங்க - மதியே - ஆறாத் - எற்றே - செவ்வேலை - தாயே - நானே - கல்லா - சுந்தர - பத்தர்தம் - பூவாய் - தாதா - களந்திரும் - ஆரணம் - திருவல்லி - உடையென்ன - கற்பதும் - நின்னால் - நன்றே - அத்தனை - கூறாத - ஓயா - பெரும்பேதை - காதர - பொன்னுடை - பொய்விட்டி - நேயானு - வாழிநின் - வன்மூட்டைப் - மான்முடிமே - சத்திமான் - படியே - மன்றாடும் - சோறு - சீரார் - சீர்த்தேன் - சீதப் - தென்னார் - சீலக் - சேயை - திங்கள் - தேசார் - தேடார்க் - திருமாற் - கண்ணன் - மன்னுங் - வடிக்குந் - மாய - ஒல்லார் - ஓவா - வட்ட - வேலை - மாண்காத் - தேசு - நன்று - தகைசேர் - தோடார் - அண்டர் - பாடல் - துடிசேர் - ஒற்றி - வானும் - தெறித்து - மின்னோ - உடுத்தும் - உழைஒன் - ஏடார் - கஞ்சன் - ஆலம் - நெய்தல் - போர்க்கும் - இறையார் - உடுப்பார் - எருதில் - மாவென் - நாட்டும் - வெற்பை - என்ன - கரும்பின் - தீது - வென்றிக் - தோளா - வாடா - நலத்திற் - ஈர்ந்தேன் - வெள்ளச் - அந்தார் - பொன்னேர் - காண - செழுந்தெண் - சால - பின்தாழ் - கண்ணார் - ஈமப் - சூலப் - காது - கச்சை - கருதற் - கல்லை - வெற்றி - விண்டங் - விற்கண் - விடையார் - நாடொன் - சொல்லா - தில்லை - இருந்தார் - தருவார் - வந்தார் - இலமே - வழுத்தார் - பாரா - சடையில் - உளத்தே - வருந்தேன் - மாடொன் - பித்தர் - கடுத்தாழ் - உரப்பார் - கருதும் - ஆக்கம் - ஊரும் - தங்கு - துத்திப் - மாறித் - தேனார் - திருமால் - சேல்ஆர் - செல்வந் - சேவார் - சிற்றம் - சிந்தைக் - தென்னஞ் - சிந்தா - செக்கர்ச் - மாதர் - திருவில் - என்னா - சேலை - தேனேர் - வில்லார் - அஞ்சொற் - பூவாய் - மலைநேர் - மயிலின் - உள்ளார் - மாலே - பொய்யர் - நந்திப் - என்ஆ - மாணி - வன்சொற் - எட்டிக் - காலை - உலகம் - மாலும் - உந்து - ஆடல் - தொழுது - பாவம் - உயிர்க்குள் - ஊனம் - மலையை - பிரமன் - பவள - வண்டார் - உணவை - வாக்குக் - தரையிற் - பெற்றம் - போக - தாமப் - ஆரூர் - காலங் - சங்கக் - நந்தி - தரும - ஆழி - அணியார் - பொன்னார் - பாலிற் - நிருத்தம் - கமலன் - வன்னி - கற்றைச் - அரவக் - பூணா - ஓட்டில் - ஈதல் - தொண்டு - அடியர் - கொற்றம் - ஆல - சலங்கா - நிரந்தார் - அளித்தார் - மந்தா - பூமேல் - கருணைக் - ஆரா - துதிசெய் - எங்கள் - காவி - மலஞ்சா - நாக - தீர்ந்தார் - ஆயும் - பொன்னென் - அள்ளிக் - அனத்துப் - கொழுதி - புன்னை - சொல்லுள் - நீர்க்கும் - கலக - கண்ணன் - மாழை - பொன்னஞ் - பெற்றி - அளித்து - எண்தோள் - தவர்தாம் - பைத்த - தக்க - வெண்மை - ஆர்த்து - அள்ள - விடையார் - கருவாழ் - மட்டுக் - நடங்கொள் - திருக்கண் - மேலை - மாகம் - விண்பார் - நீடி - உள்ளி - உலகம் - பெருமை - எல்லாம் - என்னை - என்றும் - என்கண் - வாழ்வை - விமலை - மான்கொள் - போர்மால் - கோதே - உடையார் - ஓணம் - காதம் - பண்ணார் - ஊர்என் - சோமன் - வில்லை - திருந்தால் - அசையா - மாற்கா - மாழை - திடனான் - தக்க - தாயாய் - நிலவார் - நாடார் - அழியா - திரையார் - கடுக்கா - தில்லை - மடையார் - பொதுநின் - மருகா - விட்டொற் - வேலை - உயிரு - தண்கா - அலங்கும் - விண்டு - மட்டார் - ஒற்றி - வான்றோய் - தீது - ஒண்கை - ஒருவ - பேரா - தளிநான் - ஓமூன் - மன்னி - வளஞ்சே - வீற்றா - புயப்பா - தண்ணம் - உகஞ்சே - ஊரா - வருத்தந் - மைய - தாவென் - வயலா - என்மே - நாலா - முடியா - ஒன்றும் - கானார் - வானங் - இருமை - ஒசிய - கலையா - சீலம் - ஞால - வண்மை - ஒன்னார் - கனிமா - அன்பர்பால் - ஒருமா - திருவார் - தண்ணார் - பிட்டி - மடையிற் - மன்றன் - கோமாற் - அம்மா - கண்கள் - ஆரா - அடுத்தார்க் - இந்தா - தன்னந் - மாறா - வண்மை - திருவை - முந்தை - துன்ன - சிமைக்கொள் - நடங்கொள் - சங்க - துதிசே - உடற்கச் - மணங்கே - ஒற்றி - கண்ணின் - சேடார் - துருமஞ் - ஒருகை - திருத்த - வளஞ்சே - பலஞ்சே - வயலா - பேர்வா - பெருஞ்சீ - வலந்தங் - தேனார் - செச்சை - மன்றார் - வாரா - செங்கேழ் - கொடையா - பொன்னைக் - வயலார் - பொதுநின் - இட்டங் - பாற்றக் - குருகா - வேலை - உயிரு - தண்கா - செய்காண் - விண்டு - மட்டார் - ஒற்றி - வான்றோய் - தீது - ஒண்கை - ஒருவ - பேரா - தளிநான் - ஓமூன் - மன்னி - வளஞ்சே - வீற்றா - புயப்பா - தண்ணம் - உகஞ்சே - ஊரா - வருத்தந் - மைய - தாவென் - என்மே - வயலா - நாலா - முடியா - ஒன்றும் - வானார் - பற்று - வானங் - ஞானம் - கருமை - ஒசிய - கலையா - சீலம் - ஞால - வண்மை - தவந்தங் - ஒன்னார் - கனிமா - சிறியேன் - அளிக்குங் - வாசங் - பேசுங் - கொடியா - என்னே - நல்லார் - மறிநீர்ச் - ஊரூ - விழியொண் - விண்ணார் - செம்பான் - மைக்கொண் - ஆறு - வள்ளன் - உள்ளத் - அச்சை - அள்ளற் - விஞ்சு - அளியா - விச்சைப் - படையம் - கூம்பா - புயல்சூ - நடவாழ் - கோடா - நலமா - , - தேமாம் - அனஞ்சூ - பங்கே - மாணப் - நல்லா - ஆட்டுத் - ஒற்றிப் - இடஞ்சே - உடையா - என்னா - பெருந்தா - செம்மை - கற்றைச் - கற்றீ - உடுக்கும் - காவா - ஊட்டுந் - கந்த - ஆழி - உற்ற - யான்செய் - கருணைக் - காவிக் - கண்ணும் - தாங்கும் - அம்மை - உண்கண் - வணங்கே - கரும்பி - நிலையைத் - உதயச் - புரக்குங் - பதங்கூ - யோக - வளநீ - மெய்ந்நீ - சீலஞ் - ஊற்றார் - நீரை - பொன்னேர் - அடையார் - தேவர்க் - கொன்றைச் - புரியுஞ் - தெவ்வூர் - மணங்கொ - ஆற்றுச் - ஓங்குஞ் - மைய - காராய - திருமகள்எம் - கலைக்கடலே - மண்ணாளா - தெவ்வினையார் - வான்வண்ணக் - பொன்னுடையார் - அறம்பழுக்கும் - கல்லாய - மையான - கூறுவதோர் - தண்ணமர் - பாண்டவர் - மேதினி - இளங்கொடி - அற்புதத் - சீர்வளர் - உவந்தொரு - விருந்தினர் - மனமெலி - இன்றுவரு - பரசிவம்சின்மயம் - அவ்வவ் - ) - சீர்சான்ற - ஆறு - பொன்னார் - - - வீறுடையாய் - சீர்சான்ற - நினைப்பித்தா - உருவாய் - வெஞ்சஞ் - அப்பாலுன் - பேரறிவால் - வந்தித்தேன்() - தேனென்ற - அண்டங்க - பூதமெங்கே - பேருருவோ - இன்றோ - மண்ணாசை - தந்தையாய் - ஊட்டுகின்ற - ஆமோ - உன்னால் - சென்றுரைப்பார் - எந்தாய்நின் - உப்பிருந்த - ஏலார் - ஏசும் - வெங்கோடை - வாயன்றேல் - வீட்டார் - புல்லங் - தோற்றமிலாக் - மான்றாம் - கல்லென்கோ - சொல்லுகின்ற - சோர்படைத்துச் - ஓகோ - வீயுமிடு - கண்குழைந்து - கண்ணுதலே - அங்கணனே - பூவைவிட்டுப் - யாதோ - என்னெஞ்சோர் - வெள்ளமுதும் - பண்ணாலுன் - எங்கோவே - பூவுக் - எம்பரவை() - நண்ணித் - வேத - ஆர்கொண்டார் - கோள்கொண்ட - ஆயாக் - பெற்றிடுதாய் - பொன்போல் - முன்மணத்தில் - செய்யார் - என்பாலோ - நாணவத்தி - எச்சம் - கற்றறியேன் - மெய்தான் - மாதேவா - கொன்செய்தாற் - எண்ணிலெளி - தாரம்விற்றுஞ் - உள்ளொன்ற - நீத்தாடுஞ்() - அன்புடையார் - என்னா - வெள்ளைப் - ஆயிரமன்றே - வஞ்சந் - தாழ்விக்கும் - ஏசொலிக்கு - குற்றம் - தீக்குணத்தார் - இன்படையான் - ஏய்ப்பிறப்பொன் - கோடும் - மாலெங்கே - எவ்வேளை - துற்சங்கத் - என்னமுதே - ஆரா - மெய்யாக - திண்ணம் - கொன்னஞ்சேன் - நின்னன்பர் - என்சிறுமை - எந்தாயென் - எள்ளலே - வேணிக்க - முத்தேவர் - கங்கைச் - பேசத் - ஊணே - சிவமே - கோளாக்கிக் - திண்ணஞ்சற் - இண்டைச் - கண்ணா - கண்ணப்பன் - பொன்னின் - துற்குணத்தில் - ) - - - உலகநிலை - உலகமெலாந் - வித்தாகி - வேதாந்த - தோன்றுதுவி - பரமாகிச் - இந்தியமாய்க் - நின்மயமாய் - அளவிறந்த - வாயாகி - அண்டங்கள் - பொன்னாகி - அரிதாகி - உருவாகி - சகலமாய்க் - வாசகமாய் - சகமாகிச் - விதியாகி - மானாகி - மந்திரமாய்ப் - மலைமேலும் - பொற்குன்றே - தேசுவிரித் - கோவேஎண் - வானேஅவ் - விண்ணேவிண் - மாணேயத் - பூதமே - ஞாலமே - தத்துவமே - யோகமே - காட்சியே - மறைமுடிக்குப் - கோதகன்ற - அருளருவி - அளவையெலாங் - வன்புகலந் - தண்ணமுத - சுழியாத - சொல்லொழியப் - அலைகடலும் - வரம்பழுத்த - அண்டமெலாம் - பேதமுறா - உடல்குளிர - கிரியைநெறி - சொற்போதற் - பொங்குபல - வான்காணா - மெய்ஞ்ஞான - பற்றறியா - மெய்யுணர்ந்த - ஒலிவடிவு - பேராய - கற்பங்கள் - மட்டகன்ற - உருநான்கும் - பாங்குளநாம் - எழுத்தறிந்து - உருத்திரர்நா - பாயிரமா - அந்தரமிங் - தோன்றுபர - பரிக்கிரக - மணக்குமலர்த் - பொதுவென்றும் - அருமறையா - என்னுயிர்நீ - தானாகித் - ஆனேறும் - செஞ்சடைஎம் - அன்னையினும் - படித்தேன்பொய் - மத்தேறி - மதியணிந்த - என்னரசே - அல்விலங்கு - வன்கொடுமை - உய்குவித்து() - அருள்வெளியில் - கற்றவளை - அடிமைசெயப் - கூம்பாத - வெள்ளமணி - எனையறியாப் - தீவினைநல் - எம்பெருமான் - அம்பரத்தே - கண்ணுடைய - பொன்னுடையார் - வருகணத்து - பொன்மலையோ - தம்மைமறந் - அடியனேன் - கண்மயக்கும் - நற்றாயும் - எண்ணியநம் - அன்பர்திரு - புற்றோங்கும் - அருளுடைய - - - என்னே - தண்டாத - பொய்யாம் - விடமிலை - விண்ணுடை - விடையுடை - கீளுடை - நான்படும் - பொய்யோ - தேன்சொல்லும் - வென்றே - கைக்கின்ற - வீணே - நானோர் - மின்போலுஞ் - அன்பாலென் - என்போன் - பொன்னுடை - சாதகத் - அருளறி - அரும்பொரு - சரங்கார் - கூறுற்ற - சூற்படு - வாளேய் - அடுத்தார் - நாடிநின் - தாயாகி - நடும்பாட்டை - ஏட்டாலுங் - சீர்க்கின்ற - நீயேஎன் - தெருளும் - பெண்ணான் - நெறிகொண்ட - மதியாமல் - கற்கோட்டை - ஆதிக்க - பிறைமுடித் - நடங்கொண்ட - விழிக்கஞ்ச - விழிக்கஞ்ச - ஒருமாது - முன்னஞ்ச - வானம் - நாயுஞ் - உருவத்தி - மானெழுந் - வனமெழுந் - சிற்பர - வருஞ்செல்லுள்() - கருமுக - மருப்பா - பீழையை - கருத்தறி - வான்வேண்டிக் - பையுரைத் - மடல்வற்றி - எள்ளிருக் - பொன்கின்று() - வாய்மூடிக் - கோள்வேண்டும் - விடையிலை - நறையுள - சினத்தாலும் - புல்லள - பிறைசூழ்ந்த - கண்கட்டி - மெய்விட்ட - அருட்கட - அண்டங்கண் - தேட்டக்கண் - போகங்கொண் - இன்றல - படிபட்ட - உடையாய்என் - தஞ்சமென் - பொறுத்தாலும் - சேல்வரும் - வன்பட்ட - நீர்சிந்தும் - கொடிகொண்ட - விதிக்கும் - எனையடைந் - வனம்போய் - பெற்றா - அந்நாணை - பவசாத - நான்செய்த - உற்றா - வான்மா - அன்பரி - மைகண்ட - வேணிக்கு - மறைக்கொளித் - முன்மழை - நீளா - வளங்கன்று - காற்றுக்கு - அந்தோ - பொன்வச - நானடங் - பாம்பா - நெருப்புக்கு - எம்மத - கல்லாத - தெவ்வழி - கண்ணார் - அம்மா - ஓயாக் - மாலறி - ஆறிட்ட - அல்லுண்ட - காரே - வலைப்பட்ட - குருந்தாமென் - பெண்மணி - அலையெழுத் - ஆட்சிகண் - கண்கொண்ட - வேய்க்குப் - காண்டத்தின் - வேணிக்கண் - மாகலை - ஊர்தரு - பண்செய்த - மாப்பிட்டு - என்மேற் - மைவிட்டி - நல்லமு - சொற்றுணைவேதியன் - சடையவ - திருவாத - சீர்தரு - தூக்கமும் - பொய்வந்த - கங்கைகொண் - வாட்கொண்ட - வீட்டுத் - தெண்ணீர் - கண்ணுத - மணிகொண்ட - சகமிலை - பொங்கரும் - வில்லைப்பொன் - கூத்துடை - வெப்பிலை - எனைப்பெற்ற - நிறைமதி - துடிவைத்த - ஒருமுடி - வேல்கொண்ட - விண்பூத்த - தண்மதி - பிட்டுக்கும் - மையிட்ட - தவமே - மட்டுண்ட - ஆட்டுக்குக் - ஒப்பற்ற - சேல்வருங் - கார்முக - வான்வளர்த் - அற்கண்டம் - சொல்லுகின் - சீரிடு - சேலுக்கு - இணையேதும் - நிலைகாட்டி - விடநாகப் - நயப்படும் - சோபங்கண் - எல்லா - பிறையாறு - மாலறி - ஒன்றேஎன் - தாழ்வேதும் - வண்டுகொண் - மலங்கவிழ்ந் - மைகொடுத் - உடம்பார் - மண்ணாலும் - வானாள - ஈடறி - சூடுண்ட - கரங்காட்டி - களங்கனி - மாமத்தி - ஏற்றிலிட் - தேரோங்கு - வேதனை - இன்பற்ற - களங்கொண்ட - காவிக்கு - கொங்கிட்ட - வெம்பெரு - சாற்றவ - பதியே - என்னுற - கான்போல் - வேதனென் - இயங்கா - சிவசங்க - மதிதத்து - கடும்புல - இடைக்கொடி - உருமத்தி - என்னிறை - போற்றிஎன் - கஞ்சத்தி - நான்முகத் - இருவர்க் - ஒண்ணுதல் - தளைக்கின்ற - மஞ்சடை - இலங்கா - உடையென்றும் - அருள்அர - நிலையறி - மெய்யகத் - முலைக்கலங் - புரிகின்ற - மனக்கேத - மோகங் - கோலொன்று - புலையள - கல்லென்று - கள்ளா - மருக்கா - மதிக்கண்ணி - ) - - - பொய்யே - கல்லேன் - ஆர்ப்பார் - நானே - மருவார் - தவநேய - ஐவாய் - புல்வாயின் - ஆர்த்தார் - அறத்தாயை - அலைஓய் - ஊன்கொண்ட - களிவே - ) - - - உண்டதே - உம்பர்வான் - கல்லையும் - படிஅளவு - பெண்கொண்ட - திருத்தம்உடை - பேதைஉல - ஈனம் - கற்பவை - மெய்யோர் - ) - - - அருள்வடி - சஞ்சலந் - வித்தக - பிறப்பை - நானது - புத்தமு - மாலயன் - தற்பர - அம்பலத் - சேதப்ப - ஆர்க்கு - புண்ணியர்க் - பால்வண்ண - பார்க்கப் - கோதிலா - ஏக - கோமளங் - செல்வந் - வாய்பிடி - பெண்ணாசை - என்றுங் - கண்ணொளி - காயாம்பூ - அளவைக் - தன்மய - மறந்தா - கரும்பி - அணிமணி - ) - - - இரங்கா - மணியார் - தெரியத் - பொலிவேன் - கருணைக் - இந்நாள் - உள்ளக் - எந்தாய் - ) - ) - - - சங்கம்வளர்ந் - ) - - - வான - தவள - இளைத்த - மடந்தை - துனியும் - கருணைக் - என்னார் - நல்ல - ) - - - சாக்கியனார் - ) - - - உலகந் - ) - - - அன்பர்தம் - பூத்திடும் - அருள்பழுத் - மறையும் - தேடுவார் - உலகுயிர் - அருட்பெருங் - கருணையங் - ) - திருவிளங்கச் - உலகியலின் - - - நின்பால் - அசையும் - ) - ) - - - சீராரு - உம்பர்துயர் - பொல்லாத - பண்டுறுசங் - தாவாத - வானவர்கோன் - மட்டாரும் - முன்செய்த - விண்ணவர்கோன் - ) - - - வாதாகா - உலகெலாம் - உள்ளமும் - நாதமும் - சச்சிதானந்த - ஒன்றல - சத்தசத் - மருள்உறு - கேவலசகல - கானல்நீர் - ) - - - நளினமா - சீர்உருத் - விண்ணவர் - நாரையூர் - கும்பமா - அயன்தவத் - முன்அருந் - துதிபெறும் - தடக்கைமா - ) - திருவும் - சீத - என்னை - நீண்ட - தஞ்சம் - கள்ள - மண்ணில் - ஆணி - வாளி - நாவி - திங்கள்அம் - உலகம் - அடியார் - கமலமலர் - அம்பொன்று - திருமால் - - - திருமால் - துதிபெறு - அருளுறுங் - அற்புதக் - மாதங்க - ) - புங்கவர் - போதந் - பூசைசெய் - பூமி - புங்கமி - பூணி - புண்ணிய - திருவண்ண - எண்ணுறுவி - பூதநெறி - கூர்கொண்ட - படமெடுத் - எழுவகைப் - பற்றுவது - எளியனேன் - சந்ததம்எ - நான்முகனும் - - - மணிமிடற் - நின்பதம் - நிதிதரு - போற்றிஎன் - போதஆ - போற்றுவார் - துணைமுலை - அடியனேன் - ) - - - கற்பவைஎ - இக்கணம்இ - பொய்யாத - பவமான - சூரிட்ட - மாயைஎனும் - வௌ;வினைக் - ஒளிமருவும் - ) - - - ஸோதிமணி - தேனமர் - பொய்யான - (போதாரு - பண்ணாரு - பவமான - சந்ததமும் - நீறணிந் - ) - - - அடுத்தவர்க் - மாலயன் - சுந்தரர்க் - அன்பர்கள் - கண்ணுத - வெள்விடை - பெண்ணமர் - வளங்கொளும் - ) - - - அப்பாநின் - தீதுசெய் - தெரியாமை - எண்ணாமல் - பொய்யான - உன்உள்ளம் - முந்தோகை - ஆசும் - ) - - - கள்ள - பொன்னை - துன்னுடைய - வன்கண்ணர் - தோன்றுவதும் - தீதுமுற்றும் - துன்றியமா - கோடாமே - ) - - - கற்றே - கல்லா - கள்ளநெறி - சீர்துணையார் - பேய்அனையா - வெள்ள - என்னுரிமைத் - குற்றம்எலாம் - ) - - - பொய்ய - கள்ள - வஞ்ச - பற்று - மதியும் - நீடு - சிந்தை - உன்னை - இழைபொ - மூட - ) - - - அன்றோர் - நாய்க்குங் - பேதைப் - உரைத்தார் - செய்வேன் - எண்ணி - பரியும் - என்செய் - வாழா - எளியேன் - சிறியேன் - காணேன் - சூழ்வேன் - வினையே - அடியேன் - புலையே - கடந்தாழ் - அடியார் - குன்றா - என்ஆ - ) - - - தீதொன்று - எல்லாம் - மண்ணுடை - தாழாத - ஊன்செய்த - ஆயாது - ஒன்றுந் - ஆவா - ) - - - கேட்டிலாய் - வேண்டாமை - என்னைஅறியாப்பருவத் - என்நாணை - உள்ளமறிந் - வகைஅறியேன் - இட்டவகை - விழற்கிறைத்து - ) - - - படிமேல் - புண்ணாம் - செய்வேன் - மறவா - என்னே - ஆண்டாய் - நாட்டார் - மன்றா - மாறா - ) - - - சங்கரா - நீலக் - நான்சிறியேன் - ஆவித் - உன்னைநினைந் - என்னரசே - அன்னேஎன் - பகுதி - தாதாதா - பொய்கண்டாய் - இவ்வழியில் - கால்வாங் - - - வீழாக - ஆயிரங் - செம்பவளத் - நீடுகின்ற - மறைமுடி - செய்வகை - நிதியைநினைந் - தாய்தடை - எண்கடந்த - மின்னைப் - கள்உருகும் - மன்உயிர்க்குத் - மாற்றரிய - உள்உணர்வோர் - கலைபயின்று - இரும்புன்னை - கஞ்சமலர்த் - வேம்புக்கும் - அடமுடி - பொல்லா - பொன்னை - ஆயும் - நானும் - நேசனும்நீ - ஆற்றால் - அருளார் - ஒழியாக் - மதிஒளிர் - வெள்ளங்கொண் - ஐயாமுக் - நாரா - பேய்கொண்ட - வன்மானங் - வைவ - ஐய - எழுவினும் - பொன்அ - தாயும் - ஒழியா - உலகெ - என்னிருகண் - சேணாடர் - இருளற - பொன்என்கோ - வஞ்சகர்க்கெல் - நாதாபொன் - கந்த - வெட்டை - புண்ணைக் - உடுக்க - தொடுக்க - இறகெடுத்த - சச்சிதா - தத்தா - இம்மை - ) - - - ஞாலத் - அண்ண - ) - - - அன்பர் - ஒருமைப் - ) - விதிஎ - ) - - - தாயும் - ) - பனகஅணைத் - ) - ஆண்டவன்நீ - ) - - - வரமு - நித்தி - அருள்அ - ) - - - தனத்தால் - திருவே - அருளே - ) - -) - களங்க - வெய்ய - ) - -) - இரண்டே - ) - -- - ஆடுகின்ற - இன்பவடி - ஈனவுடற் - உத்தமர்பொன் - ஊனவுல - கற்பனையெல் - கண்டிலர்நான் - கன்மனமெல் - கள்ளமொன்று - கற்பழித்துக் - கண்டவரெல் - காமனைக்கண் - காவலையெல் - காணவிழைந் - கிட்டவர - கின்னரங்கே - கிள்ளையைத்தூ - கீதவகை - கீழ்மைகுறி - கீடமனை - குற்றமெல்லாங் - குற்றமொன்றுஞ் - குஞ்சிதப்பொற் - கூற்றுதைத்த - கூறரிய - ) - - - நாதமுடி - சச்சிதானந் - இராப்பகலில் - தேசுநிற - போதநடு - ஆருமறி - அந்தரங்க - வேதமுடி - குண்டலிப்பால் - ஆதியந்த - வித்திலாம - முப்பொருளு - நானதுவாய் - ஞானமய - வாசிவாசி - ஐந்தலைப்பாம் - ஓரெழுத்தி - அம்பலத்தில் - அந்தரத்தில் - அணுவிலணு - அண்டபகி - ) - - - எள்ளேத - துன்னுகின்ற - எள்ளுகின்ற - மிக்க - கோகோ - பித்து - தேர்ந்து - நிறுத்தி - தோன்றி - எண்ணினைப்ப - கடையவனேன் - பித்தனெனத் - மன்றுடையாய் - வெருவாம - புலைக்கொடியேன் - ஈடில்பெருந் - புரைத்தமன - நாடி - வெப்பில் - அஞ்சலென்றாய் - மெய்யோர் - இத்தா - பொய்யால் - இப்பாவி - எண்ணாக் - வெம்மான் - எச்சோடு - வந்தோடி - ஓவாக் - கரைசேர - மருளுடையேன் - ஈண்டவனேன் - வற்புதனேன் - துன்புடையேன் - கொதிக்கின்ற - சினங்கொண்ட - செய்தநன்றி - பொய்த்த - பொங்குகின்ற - ஊடுகின்ற - உயங்குகின்றேன் - சொல்விளைவு - மேல்விளைவு - விஞ்சகத்தா - விலங்குகின்ற - தூய்மையிலா - கலிக்கின்ற - நீட்டுகின்ற - பொருந்துகின்ற - வெருவிக்கும் - ஊடும்போ - வாய்க்கடையா - கன்றி - புன்மையினால் - ஊனெண்ணும் - வஞ்சனையா - கோணநெடு - ஊனமிலா - எற்றே - இனியேது - நாயனையே - நிற்குருகா - வெந்நரகில் - நன்கறியேன் - ஆவ - வந்திப் - குற்ற - ) - - - வன்னமுதே - நண்ணியமெய் - அன்பரின்பங் - நூலுணர்வா - எள்ளலற - சைவ - எல்லாரு - அவமே - தற்பரமா - ) - - - ஈடணைகள் - நானந்த - வாடலறச் - பொற்புறவே - ஈனமறுத் - ஓர்துணைநின் - பூசைசெய்து - இச்சைநின்மே - எப்படிநின் - எவ்வண்ணம் - தேசுறுநின் - மாசறுநின் - ) - -) - நம்மை - காம - ஆனந்தத் - கல்லைக் - பெண்ணொரு - ) - - - செங்கயற் - கன்னற் - தீமையி - அன்னந - ) - - - தண்டலை - கற்பூர - இழிந்தாலு - சுட்டதிரு - வாழ்ந்தாரை - ஆதியந்த - பாட்டுக்காசைப் - ) - - - அன்னம் - சின்னஞ் - முன்னம் - தன்னை - பண்டு - ) - - - அருளாலே - ) - - - ஓடுவாள் - உலகெலாந் - திருஎலாம்அளிக்கும் - மின்இணைச் - கருங்களிற் - மன்றிடை - திருத்தகு - ) - சுந்தர - ) - - - மிகுத்துரைத்தேன் - முன்னவனே - சினந்துரைத்தேன் - ஊடுதற்கோர் - என்னுளம்நீ - எணங்குறியேன் - மனம்பிடியா - நாயகரே - ) - - - சீத்தமணி - என்னுயிரில் - தெருளமுதத் - சின்மயமாம் - என்குணத்தான் - பொய்யாத - கண்ணனையான் - ஊன்மறந்த - தனித்தபர - ) - ) - அற்புதப்பொன் - நிறைஅணிந்த - ஆண்பனைபெண் - சித்தமனே - துப்பாடு - கண்ணோங்கு - திருநெறிசேர் - குன்றாத - பூணாத - அந்தோஈ - அன்பர்உளக் - பால்காட்டும் - என்னைஒன்றும் - பாடும்வகை - சற்றும்அறி - சுற்றதுமற் - ஏறியநான் - தருநிதியக் - அஞ்சாதே - நான்கேட்கின் - ஆனந்த - ஆரணமும் - இறைவநின - சத்தியமெய் - ஏதும்அறி - முன்னறியேன் - ஐயறிவிற் - அருள்நிறைந்த - மன்னியபொன் - பூதநிலை - செவ்வண்ணத் - உலகமெலாம் - ஒளிவண்ணம் - திருமாலும் - அன்றொருநாள் - இரவில்அடி - இயங்காத - ஒருநாளன் - நெடுமாலும் - மறைமுடிக்கு - அன்றகத்தே - அன்பர்மனக் - ஞாலநிலை - இருள்நிறைந்த - கன்மயமுங் - பிரணவத்தின் - ஒங்காரத் - அரிபிரமா - காரணன்என் - துரியவெளி - நீளாதி - சத்தஉரு - பலகோடி - செய்வகைஒன் - உள்ளிரவி - விளங்கறிவுக் - வேதமுடி - தங்குசரா - மாமாயை - படைப்பவனுங் - முன்னைமறை - மீதானத் - வேதாந்த - ஒருமையிலே - விந்துநிலை - நவநிலைக்கும் - புண்ணியர்தம் - மூவருக்கும் - கற்றவர்தம் - கருணைவடி - அருளுருவாய் - முழுதும்உணர்ந் - மானினைத்த - சூரியசந் - தற்போதந் - கற்பனைகள் - ஒன்றாகி - எங்கும்விளங் - சித்தெவையும் - சகலமொடு - உள்ளுருகுந் - தன்னுருவங் - அண்டவகை - அறிவுடையார் - விடையமொன்றுங் - நான்தனிக்குந் - அருள்விளங்கும் - பருவமுறு - என்அறிவை - பரயோக - சொன்னிறைந்த - முத்திஒன்று - எனக்குநன்மை - இம்மையினோ - அன்பளிப்ப - மோகஇருட் - காணுகின்ற - ஆறாறு - கருவிகளை - ஆதியிலே - இருட்டாய - உன்மனியின் - ஐவர்களுக் - அருளுதிக்குந் - நான்கண்ட - யோகாந்த - மகமதிக்கு - இருவினைஒப் - தம்மடியார் - உம்பருக்குங் - உருவம்ஒரு - பக்குவத்தால் - உளவறிந்தோர் - எவ்வுலகும் - மானினொடு - பசுபாச - ஆதியுமாய் - பாடுகின்ற - எம்மதத்தில் - பூதவெளி - வானதுவாய்ப் - புன்றலைஎன் - தஞ்சமுறும் - எழுத்தினொடு - மாவின்மணப் - மணப்போது - நடுங்கமலக் - வெய்யபவக் - சிறயவனேன் - அடிநாளில் - உலகியலோ - திருஉருக்கொண் - என்வடிவந் - அழகுநிறைந் - விலைகடந்த - உலர்ந்தமரந் - பிழைஅலதொன் - முத்தேவர் - தெள்ளமுதம் - கண்விருப்பங் - உன்னுதற்கும் - திருவருடுந் - சண்பைமறைக் - அருளுடைய - மாசுடையேன் - பொய்யாத - அறங்கனிந்த - உள்ளமுதம் - பார்பூத்த - பூரணிசிற் - தன்னொளியில் - அருளுடையாய் - அன்புடையாய் - ஆளுடையாய் - ஆரமுதே - அற்புதநின் - ஆண்டவநின் - அரசேநின் - ஐயாநின் - அப்பாநின் - அம்மான்நின் - சேலோடும் - இன்பருளும் - சிவயோக - சித்தியெலாம் - தெய்வமெலாம் - தேன்மொழிப்பெண் - சிற்றிடைஎம் - ஆரமுதம் - பொற்பதத்தாள் - என்பிழையா - கரும்பனையாள் - காமசத்தி - அக்கோஈ - அச்சேஈ - அத்தோஈ - அந்தேஈ - அப்பாஈ - அம்மாஈ - ஆவாஈ - அண்ணஈ - ஐயாஈ - அன்னோஈ - ஐயோஈ - எற்றேஈ - என்னேஈ - ஓகோஈ - செய்வகைநன் - நிலைநாடி - கலைக்கடைநன் - நின்புகழ்நன் - துலைக்கொடிநன் - பழுத்தலைநன் - கையடைநன் - திறப்படநன் - தேர்ந்துணர்ந்து - ஒல்லும்வகை - உலகியல் - உயிர்அனு - தத்துவநிலைகள் - தனிப்பர - உள்ளதாய் - பொத்திய - அடியெனல் - செவ்வகை - முன்புறு - வருபகற் - சீரார் - திருத்தகுசீர் - வாய்மையிலாச் - தேவரெலாம் - விதிவிலக்கீ - கண்ணுளே - ஓங்காரத் - செய்வகைஒன் - விளங்குமணி - அருள்வழங்குந் - தேர்ந்தஉளத் - மதியணிசெஞ் - நீற்றிலிட்ட - இலைக்குளநீ - வேதமுதற் - ஏழிசையாய் - வான்காண - தேன்படிக்கும் - இன்பாட்டுத் - பரம்பரமாம் - பேரூரும் - தேசகத்தில் - கருவெளிக்குட் - மன்புருவ - உருஅண்டப் - தேடுகின்ற - சேமமிகும் - வான்கலந்த - வருமொழிசெய் - பெண்சுமந்த - வாட்டமிலா - எல்லாம் - திருவிளங்கச் - அன்பெனும் - அகரநிலை - வண்ணமிகு - சார்பூத - இடம்பெறும்இந் - எல்லாந்தான் - அயர்வறுபே - அண்டம்எலாம் - பாரொடுநீர் - இரவிமதி - ஆற்றுவிட - வகுத்தஉயிர் - இயற்கையிலே - ஒன்றும்அலார் - எழுவினும் - கற்றமே - கடுமையேன் - நிலத்திலும்பணத்தும் - செடிமுடிந் - அரங்கினிற் - வாட்டமே - கலைத்தொழில் - பணமிலார்க் - கடியரில் - குலத்திடையும் - விளக்கறியா - அறியாத - இனித்தபழச் - ஏறுகின்றேம் - அரசர்எலாம் - பொருளறியேன் - தவம்புரியேன் - இறைஅளவும் - காட்டுகின்ற - தாவு - போக - விழியைத் - மதத்தி - கொடிய - தூங்கு - வருத்த - துருக்க - கான - இருளை - மருந்தறியேன் - அகங்காரக் - கற்குமுறை - தேகமுறு - வேதாந்த - கலைமுடிவு - சாதிமதம் - சாகாத - தத்துவம்என் - வரைஅபர - அடியார் - பையார் - பீழை - மருணா - முன்னுங் - அங்கே - அளியே - தீது - பொதுவென் - வெடிக்கப் - கல்லுங் - படிமேல் - நாயேன் - நயத்தால் - இன்ப - எந்நாள் - எந்த - அடுக்குந் - எல்லாம் - கூடுங் - போகமே - பூப்பினும் - விழுத்தலை - புலைவிலைக் - கொட்டிலை - நேரிழை - அளத்திலே - தொழுதெலாம் - வட்டியே - உடுத்திலேம் - தாலவாழ்க் - சோற்றிலே - விருப்பிலேன் - உறியிலே - கீரையே - பாலிலே - உடம்பொரு - மிளகுமேன் - தண்டுகாய் - வறுத்தலே - பருப்பிடி - அடிக்கடி - உண்டியே - இப்பாரில் - என்னேஎம் - பொடிஎடுக்கப் - பாட்டுவித்தால் - உடுப்பவனும் - சாவதென்றும் - இசைத்திடவும் - கல்லாய - கரைசேரப் - இன்பேநன் - திருத்தகுபொன் - கரணமெலாம் - நாதாந்தத் - சிதம்பரத்தே - களக்கமறப் - திருப்பொதுவில் - ஆனந்த - தாய்கொண்ட - தீட்டுமணிப் - ஞானமணிப் - தடித்தஓர் - பெற்றதம் - வெம்மதிக் - பொய்பிழை - அப்பணி - முன்னொடு - இன்னுமிங் - அறிவிலாச் - இன்சுவை - செறிவதில் - பணத்திலே - கிளைத்தஇவ் - இவ்வுல - சரியைஓர் - இறக்கவும் - சற்சபைக் - உருமலி - எவ்வுயிர்த் - உலகறி - திருவளர் - தங்கமே - கருணையே - மண்ணுல - இவையலால் - தனிப்பெருஞ் - திரிபிலாப் - தானலா - என்னுயிர்க் - கருணையார் - என்னைஆண் - இரும்புநேர் - மலத்திலே - விண்டபோ - சீர்த்தசிற் - பரைத்தனி - அன்னையே - உண்டதோ - காவிநேர் - நாதனே - கற்றவர் - என்றும்நா - நிலைபுரிந் - ஓர்ந்தஉள் - மறைமுடி - தாய்மொழி - எட்டரும் - பல்லிகள் - காக்கைகள் - வேறுபல் - நிறமுறு - மங்கையர் - வலிந்தெனை - களிப்புறு - இன்புறும் - உற்றதா - தொழுந்தகை - அந்தமோ - உடையஅம் - பகலிர - தொகுப்புறு - ஒடித்தஇவ் - கோபமே - காமமா - கருத்துவே - புன்புலால் - இந்தவிர் - முனித்தவௌ; - பதியனே - அருளினை - பொருளிலே - தகைத்தபே - சகப்புற - உருவுள - பண்ணிகா - நயந்தபொற் - கையுற - வைகிய - எளியரை - இரவிலே - உரத்தொரு - மண்ணினீள் - தேட்டிலே - என்புடை - காணுறு - பிதிர்ந்தமண் - வாடிய - நலிதரு - துண்ணெனக் - நடுநிலை - ஓங்கிய - காட்டுயர் - தலைநெறி - இவ்வணஞ் - தரைத்தலத் - கைதலத் - இன்னவா - எள்ளலாம் - என்சுதந் - அறிவொரு - ஐயநான் - தேர்விலாச் - பொறித்துனைப் - பரிந்துனைப் - மைதவழ் - ஆரணம் - பார்முதல் - ஆர்ந்தவே - சித்திகள் - சாற்றுபே - சிறந்ததத் - எண்ணிய - கலைஎலாம் - ஆதியே - அத்தனே - உற்றதோர் - குற்றமோ - மாயையால் - கருணையும் - கலங்கிய - இரும்பினும் - வருமுயிர் - தலைவர்கள் - ஆதலால் - என்னையும் - உறுவினை - தந்தையர் - அம்புவி - வள்ளல்இவ் - மலைவிலாத் - தனிப்பெருஞ் - தன்னைநே - போற்றுவார் - குணம்புரி - இகத்திலே - தன்மைகாண் - ஒப்பிலா - இத்தகை - பொய்வகை - அன்னையே - பொய்படாப் - தன்னிகர் - திருவளர் - உவந்தென - ஏய்ந்தபொன் - வாட்டமோ - கற்றவர் - கருணையம் - இமையவர் - அடியனேன் - பன்னிரண் - இதுவரை - என்னள - பயத்தொடு - ஐயநான் - பயந்துயர் - என்னுயிர் - பரிக்கிலேன் - திடுக்கற - தளர்ந்திடேல் - தாங்கஎன் - அத்தநீ - வாங்கிய - வலத்திலே - தும்மினேன் - துருவிலா - காய்ந்திடு - ஞானஆ - ஆடக - வட்டவான் - புல்லவா - புண்படா - புண்ணிலே - ஊன்பெறும் - வாட்டமும் - வம்பனேன் - ஆயகால் - அற்றமும் - படம்புரி - படித்தனன் - பஞ்சுநேர் - கயந்துளே - ஓடினேன் - காட்டிலே - துனித்தவெம் - தார்த்தட - பெண்மையே - வன்மையில் - கட்டமே - காணியே - அடுத்தவர் - எளியவர் - கொலைபல - ஈயெனப் - ஒன்றியே - கவையெலாந் - இப்பார் - புரைசேர் - கண்ணார் - பொய்யா - இத்தா - எம்மே - செப்பார் - துப்பார் - ஒப்பா - வெப்பார் - பாழுது - உடையாய் - கருணைக் - திகைப்பார் - நாயிற் - தெரிந்த - வேண்டார் - அருளே - திகழ்ந்தார் - எல்லாம் - நயந்த - பார்த்தார் - தாயே - ஆயேன் - கருணா - வருவாய் - தேனே - அறியேன் - சுகமே - தந்தாய் - உருவாய் - என்னே - கருணா - மருளும் - இனிஓர் - அடியார் - மலவா - கொடியேன் - இடர்தீர் - குற்றம் - போக - செல்ல - வெறுக்க - கருணைப் - திண்ணம் - நாட்டுக் - வேதந் - பொய்விட் - சாமத் - பாதி - தேடிய - மடம்புரி - நீக்கிய - ஈன்றநற் - மாயையாற் - வண்ணம் - ஊடல்செய் - உள்ளதே - எம்மத - அகம்புறம் - இழைஎலாம் - போதுதான் - சிற்றறி - மையரி - பேயினும் - துரும்பினில் - வரைகடந் - நனவினும் - வன்செயல் - இருமையும் - அருள்நிலை - என்இயல் - உடல்எலாம் - மெய்தழைய - எண்ணிலா - அம்புவியி - நீரிலே - ஒள்ளிய - அறைகின்ற - வானிலே - என்றிரவி - அணிமதியி - அண்டஒரு - கரையிலாக் - உற்றியலும் - எவ்வுலகும் - நாதாந்த - ஒருபிரமன் - வரவுசெல - பாராதி - உரைவிசுவம் - ஊழிதோ - பூதமுத - வாட்டமொடு - என்செய்வேன் - துன்பெலாந் - பேருற்ற - சாகாத - நீடுலகில் - அந்நாளில் - காய்எலாம் - எய்ப்பற - துன்புறு - ஓங்கிய - மாற்றறி - கற்கரை - என்னுயி - காய்மனக் - உருவமும் - ஆறந்த - சாகாத - தத்துவ - இதுபதி - என்னிலை - காரணம் - பன்னெறிச் - அடிஇது - நண்ணிய - அஞ்சலை - வேதத்தின் - சந்திர - அமரரும் - நன்மார்க்கத் - ஆதியும் - கற்பனை - பவநெறி - அறியாமல் - கருதாமல் - ஏகாஅ - அவ்வண்ணம் - கள்ளிருந்த - இகத்திருந்த - கருங்களிறு - நாடுகின்ற - நதிகலந்த - மஞ்சனைய - அரிபிரமர் - விழற்கிறைத்துக் - அடிபிடித்துத் - மாழை - பொன்னின் - விஞ்சு - ஓங்கு - இலங்கு - சிறந்த - விளங்கு - வாய்ந்த - மாற்றி - தீட்டு - உரத்தவான் - முன்னவா - விடையவா - வலத்தவா - உணர்ந்தவர் - தத்துவங் - மதம்புகல் - மூவிரு - பங்கமோர் - இனித்தசெங் - செய்வகை - அறிவிலேன் - உன்கடன் - தரித்திடேன் - தான்எனைப் - ஞானமும் - இனியநற் - தந்தையும் - அழகனே - பழம்பிழி - தாயும்என் - சோதியேல் - இல்லைஉண் - அரைசெலாம் - போதெலாம் - விரைந்துநின் - சிவந்திகழ் - தருணம்இஞ் - என்உள - வந்தருள் - திருக்கதவம் - மணிக்கதவம் - உரைகடந்த - உன்புடைநான் - இறந்திறந்தே - பொய்யுடையார் - கூறுகின்ற - வேதநெறி - கலையுரைத்த - திருத்தகும்ஓர் - சோறு - எஞ்சல் - சூழ்வி - ஆட்டம் - கருணை - கரண - தூய - சிரத்தை - பத்தி - கயவு - படிகள்எலாம் - பெட்டிஇதில் - கைக்கிசைந்த - பரிகலத்தே - பொய்கொடுத்த - மின்போலே - எதுதருணம் - கோள்அறிந்த - அன்றெனக்கு - இதுதருணம் - தனிப்பெருந் - பெறுவது - கரும்பிடை - தடுத்தெனை - காசையும் - என்பொருள் - திருந்தும்என் - கரைக்கணம் - மடுக்கநும் - கறுத்துரைக் - அப்பாநான் - ஆணைஉன்மேல் - படமுடியா - வாழையடி - செய்வகைஎன் - முன்ஒருநாள் - உன்னைமறந் - நான்மறந்தேன் - தெருவிடத்தே - பெரியன்அருட் - கவலைஎலாம் - திருஉடையாய் - சொல்லவனே - துரியநிலை - மறப்பறியாப் - முன்னுழைப்பால் - விழித்துவிழித் - மாநிருபா - பாவிமனக் - கட்டவிழ்ந்த - காட்டைஎலாம் - சித்திஎலாம் - இனிப்பிரிந் - பிரிந்தினிச் - மேலைஏ - பண்டுகொண் - தனித்துணை - துன்பெலாம் - ஏதும்ஒன் - எண்ணிய - மலப்பகை - களிப்புறும் - மதிமண்ட - இந்தார் - சாகா - அருளோங்கு - வானோர்க் - எல்லாமும் - ஏழ்நிலைக்கும் - ஈன - திரையோ - சோதிமலை - சீரிடம் - போதுதான் - தந்தைநீ - யாரினும் - அடாதகா - அறிந்திலை - களித்தென - என்நிகர் - சாற்றுவேன் - சுதந்தரம் - சிவங்க - விளங்கு - விஞ்சு - ஓங்கு - இலங்கு - சிறந்த - வயங்கு - தீட்டு - தடையி - கையின் - நன்றே - தற்சோதி - திரைகண்ட - மனக்கேத - வாதித்த - செத்தார் - ஆக்கல்ஒன் - என்னேஎன் - அச்சோ - வாழிஎன் - அருட்பெருஞ் - சித்தெலாம் - கலைகளோர் - தண்ணிய - அற்புத - தத்துவ - மேல்வெளி - அலப்பற - பரம்பர - வெற்புறு - தன்மைகாண் - மூவிரு - வேதமும் - அடியனேன் - என்பிழை - சத்திய - சிதத்தொளிர் - கலைவளர் - மெய்ம்மையே - காரண - கள்ளத்தை - காலையிலே - மூவர்களும் - கொள்ளைஎன - கண்டேன் - பார்த்தேன் - எண்ணுகின்றேன் - கொண்டான் - கண்டேன் - தாதையாம் - திருவாம்என் - என்அறிவாம் - அருட்சோதித் - எல்லாஞ்செய் - தாயாகித் - என்னிதய - எண்ணியவா - இச்சைஎலாம் - சாகாத - தூண்டாத - எவ்வகைத்தாந் - சத்தியமாந் - அணிவளர் - திருவளர் - துதிவளர் - சீர்வளர் - உரைவளர் - மேல்வளர் - இசைவளர் - அருள்வளர் - வான்வளர் - தலம்வளர் - உலகுபல் - தடையுறாப் - அடர்மலத் - இகத்துழல் - பொன்வணப் - மண்முதல் - தொகையள - மன்றஓங் - பேசும்ஓங் - பரைதரு - அறிந்தானை - பாலானைத் - உள்ளானைக் - உறவானை - அகத்தானைப் - செய்யானைக் - மருந்தானை - ஆன்றானை - தோய்ந்தானை - நன்றானை - அடுத்தானை - விரித்தானைக் - நட்டானை - சோற்றானைச் - சேர்த்தானை - முளையானைச் - புயலானை - தாயானைத் - தழைத்தானைத் - உடையானை - அருளெலாம் - துன்பெலாம் - சிதத்திலே() - உணர்ந்தவர் - புல்லிய - பண்ணிய - பெண்மையை - ஆதியை - என்செயல் - புன்னிக - ஏங்கலை - துன்புறேல் - நனவினும் - கரும்பிலின் - களங்கொளுங் - சிதம்பர - ஆரண - சுத்தவே - சமயமும் - அளவைகள் - சார்கலாந் - அடிநடு - பயமும்வன் - கலைநிறை - மும்மையை - கருத்தனை - வித்தெலாம் - உத்தர - புலைகொலை - பனிஇடர் - வானிருக்கும் - படிசெய்பிர - உள்ளபடி - தடையறியாத் - இறையளவும் - உருவினதாய் - மணமுளதாய் - சிரம்பெறுவே - பற்றியபற் - கருவியொடு - பொன்புனை - மன்பதை - தன்னிக - பால்வகை - வரம்பெறும் - படைத்திடல் - அளவெலாங் - உள்ளவாம் - அறிந்தன - கருமுதற் - அருளரசை - திருத்தகுவே - பாட்டுவந்து - மதித்திடுதல் - மாற்றைஅளந் - ஆய்தருவே - திருத்தமிகு - கோணாத - நீட்டாய - மருள்நெறிசேர் - அம்பலத் - அம்மையே - எய்ப்பிலே - அச்சம்நீக் - அத்தம்நேர் - மறப்பெலாம் - அன்பிலே - தடையிலா - மறைமுடி - என்உளம் - கருணைமா - ஒட்டியே - துன்பெலாம் - கருத்தனே - தாயனே - அரும்பிலே - தாகமுள் - தத்துவம் - யோகமெய்ஞ் - இரவிலா - நான்புனைந்த - சொல்லுகின்ற - ஏதாகு - இன்உரைஅன் - என்பாட்டுக் - என்னே - முன்பின்அறி - பொன்னொப்ப - பின்முன்அறி - நீயேஎன் - எண்ணுகின்றேன் - ஆக்கி - அருளோங்கு - இணைஎன்று - உலகம் - பவமே - ஒத்தா - எத்தாலும் - குருநெறிக் - கொல்லா - காணாத - சொல்வந்த - ஏகாந்த - அருளே - ஒருவா - அவமே - பல்வா - ஓவா - இளிவே - மறப்பே - ஊனே - ஆரா - மெய்வைப் - நாரா - பிறந்தேற் - திருஎலாம் - நினைத்தபோ - களித்தபோ - உண்டதும் - களவிலே - திலகவாள் - சாதியும் - பித்தெலாம் - ஒன்றெனக் - கள்ளவா - அப்பாநான் - ஐயாநான் - அண்ணாநான் - அத்தாநான் - அரைசேநான் - அடிகேள்நான் - அம்மாநான் - அச்சாநான் - அறிவாநான் - அருளாநான் - அமலாநான் - அருள்விளக்கே - கோடையிலே - இன்புறநான் - ஒசித்தகொடி - மனம்இளைத்து - கங்குலிலே - கரைந்துவிடா - கதிக்குவழி - அண்டவள - நல்லார்சொல் - நாட்டியதோர் - தன்பெருமை - உண்ணஉண்ணத் - நாட்டார்கள் - கைக்கிசைந்த - கொடுத்திடநான் - தனித்தனிமுக் - மலைவறியாப் - கண்களிக்கப் - உருவெளியே - நான்என்றும் - எட்டிரண்டும் - சாதிகுலம் - அடிக்கடிஎன் - அறையாத - பார்த்தாலும் - பற்றுதலும் - ஐம்பூத - வாதுறும்இந் - பகுதிபர - மாமாயைப் - சுத்தபர - சாற்றுகின்ற - நாட்டியஓங் - மன்னுகின்ற - விளங்குபர - தெரிந்தமகா - வாய்ந்தபர - கல்லார்க்கும் - காட்சியுறக் - திரைஇலதாய் - கார்ப்பிலதாய்த் - தெற்றியிலே - தாய்முதலோ - ஓங்கியஓர் - தனிச்சிறியேன் - ஒருமடந்தை - இருள்இரவில் - நான்பசித்த - நடைக்குரிய - நீநினைத்த - மூர்த்திகளும் - இச்சைஒன்றும் - கையாத - எண்ணாத - சாகாத - சுத்தநிலை - நான்அளக்குந் - திசையறிய - என்உயிரும் - மன்னுகின்ற - நன்மைஎலாம் - விழுக்குலத்தார் - கலைக்கொடிகண் - மதம்என்றும் - என்ஆசை - தன்அரசே - பரவெளியே - வெய்யலிலே - கொலைபுரிவார் - உயிர்க்கொலையும் - வன்புடையார் - கொடியவரே - தயைஉடையார் - அருளுடையார் - வெம்மாலைச் - ஆணவமாம் - பான்மறுத்து - மெய்ச்சுகமும் - அண்டவகை - சத்தியநான் - பொறிகரண - உண்ணுகின்ற - கொள்ளைவினைக் - நால்வருணம் - எவ்விடத்தும் - இயல்வேதா - தோன்றியவே - நான்முகர்நல் - தவறாத - ஐயமுறேல் - காலையிலே - சிற்பதமும் - ஆதியிலே - கணக்குவழக் - அடிச்சிறியேன் - எத்துணையும் - இருந்தஇடந் - குணமறியேன் - தலைகால்இங் - காதல்கைம் - மயங்கினேன் - அஞ்சல்என் - பூமியோ - அடுத்துநான் - தடுத்திடல் - பொன்செய் - மெலிந்தஎன் - ஒன்றிலேன் - ஆடிய - அம்மதவேள் - அங்கலிட்ட() - பனம்பழமே - புல்லவரே - தத்துவரும் - அன்னையைக்கண் - கரவறியா - ஊராசை - என்னுயிரில் - அம்பலத்தே - பருவமிலாக் - அம்பலத்தே - கண்ணுறங்கேன் - எல்லாஞ்செய் - இச்சைஎலாம் - வஞ்சமிலாத் - அன்னமுண - பொதுநடஞ்செய் - கண்கலந்த - மாடமிசை - கற்பூரம் - மன்னுதிருச் - கள்ளுண்டாள் - காரிகையீர் - கண்ணேறு - கற்பூரம் - மனைஅணைந்த - தாழ்குழலீர் - தனித்தலைவர் - அரும்பொன்அனை - மணவாளர் - பதிவரும்ஓர் - மன்றாடுங் - கூடியஎன் - அன்னையப்பன் - நீர்க்கிசைந்த - ஈற்றில்ஒன்றாய் - கைத்தலைமே - கல்லோ - அதுபார் - நம்பார் - நடிப்பார் - பூமி - உரைவளர் - ஒளிவளர் - அடிவளர் - சிரம்வளர் - திருவளர் - நிறைவளர் - தவம்வளர் - நடம்வளர் - அதுவளர் - நிதிவளர் - கண்ணே - வளியே - அன்பே - தனையா - துப்பார் - என்றே - திருவே - தடையா - பெண்ணாய் - நந்நா - விரைசேர் - விண்ணார் - துப்பார் - மெய்யா - பொறிவே - முத்தா - தன்னே - ஒளியே - மருளேய் - முன்பே - பவனே - தேனாய்த் - பொடியேற் - வேதாந்த - தொம்பத - சின்மய - நவநிலை - ஆறாறுக் - வகார - நாதாந்த - அறிவில் - என்னைத் - துரியத்திற் - தத்துவத் - அடங்குநாள் - வல்லவா - காலங் - ஆலம் - தடையாதும் - கையுள் - என்னுயிர் - நான்பெற்ற - தத்துவா - ஒக்க - அஞ்சா - வஞ்சமி - துய்யர் - மண்ணில் - இப்புவி - சித்தர் - சோதி - தாண்டவ - வன்பர் - தெருளுடை - நம்மை - தன்னைஒப் - பாடுகின் - காதரிப் - நீளவல் - இன்புடை - உபய - வேண்டுகொண் - எச்சம்பெ - நமுதன் - செடிகள் - விரசுல - செறிவுடை - ஆடிய - பாடிய - தீராத - ஆரா - நல்லவர் - எச்சம - தேவர்கள் - துரிய - சாகா - ஓங்கார - ஐவண்ண - ஆருயிர்க் - தாங்கி - எண்ணிய - ஆறந்தத் - அருட்பெருஞ் - நாரண - அபயம் - உபயம - எம்பலத் - தவசிதம் - ஒன்றும் - வானந்த - நாரா - அன்பர் - குற்றம் - செம்பொருள் - வெச்சென்ற - எண்ணிய - மன்னம் - நாத - உச்சி - சித்தமும் - வாரீர் - அருட்பெருஞ் - அச்சம் - அன்புரு - அண்டங்கள் - அம்மையு - அல்லல் - அப்பணி - அச்சுதர் - அண்டர்க் - அம்பர - ஆதிஅ - ஆகம - ஆசறும் - ஆல - ஆரமு - ஆதர - ஆதார - ஆதியும் - ஆடல்கொண் - ஆக்கம் - ஆபத்தை - இதுதரு - இச்சையின் - இன்பம் - இரவும் - இன்னும்தாழ்த் - இடர்தவிர்த் - இறையும் - இம்மையி - இங்கங்கென் - இணைஒன்றும் - ஈன்றாளும் - ஈனம் - ஈடறி - ஈதியல் - ஈசர் - ஈசர் - ஈறறி - ஈதல்கண் - ஈடணை - ஈண்டறி - உள்ளதே - உருவாய் - உறவும் - உள்ளக் - உய்யவல் - உடையவ - உறங்கி - உண்டுடுத் - உன்னுதோ - உம்மாணை - ஊன - ஊருமில் - ஊறு - ஊன்றுநும் - ஊற்றை - ஊடல்இல் - ஊக்கம் - ஊமை - ஊக - ஊதியம் - என்குறை - என்னுயிர் - என்கண் - எல்லா - எட்டும் - என்று - எச்சம - என்பாற் - எச்ச - எண்ணமெல் - ஏராய - ஏம - ஏத - ஏக - ஏறி - ஏகாந்த - ஏகாத - ஏடா - ஏசாத - ஏனென்பார் - ஐந்து - ஐயமுற் - ஐயர் - ஐவணங் - ஒன்றே - ஒப்பாரில் - ஒத்த - ஒட்டுமற் - ஒருமை - ஒண்மை - ஓங்கார - ஓங்கும்பிண் - ஓசையின் - ஓரா - ஓடாது - ஓலக் - ஓடத்தின் - ஓமத்தி - ஓமென்ப - ஒளவிய - கண்ணனை - கண்டணைந் - கட்டிக்கொண் - ஆடவா - தன்மைபிறர்க் - திருவாளர் - வேற்றுமுகம் - இல்லாமை - ஆசைகொண்டேன் - சன்மார்க்க - அண்டமெலாம் - பேதநினை - கள்ளமொன்றும் - நச்சுகின்றேன் - என்உயிருக் - அணையவா - இயற்கைஉண்மை - உலகமெல்லாம் - பொதுவில்நடிக் - வினைமாலை - சிறுவயதில் - சாதிமதந் - அன்பாட்டை - அரைக்கணமும் - கருணைநடஞ் - சேரஉம்மேல் - கலந்துகொள - வருவார - திருவார்பொன் - சிந்தை - இடுக்கி - மெல்லியல் - என்ன - மன்னர்நாதர் - பொருள்நான் - பாடியநல் - எந்தரமுட் - ஓதிஎந்த - அற்புதப்பே - ஆரணர்நா - பாகார்மொழி - இவர்க்கும் - எவர்க்கும் - அன்றிதோ - அவரவர் - சின்ன - இதுநல்ல - பொதுநல்ல - மதித்த - குறித்த - கோபமும் - கரையா - நானந்த - சாதிமதம் - துரியபதம் - மருட்பெருஞ்சோ - துன்பமெலாம் - பந்தமெலாம் - பேராலும் - தினைத்தனையும் - பொதுவாகிப் - மருள்வடிவே - எக்கரையும் - ஞான - அருட்பெருஞ் - எல்லாம்செய் - காணாது - சுத்தசன் - அன்பர்க் - நாதாந்த - ஆதி - ஆறந்தத் - என்னுயிர்க் - என்னறி - என்குரு - என்பெரு - என்னிறை - உள்ளத்தி - மெய்ப்பொரு - மதியில் - கற்பூர - மேலை - என்னைத்தா - பொய்யர்க் - ஆணவம் - வானடு - மலையிலக் - அற்புத - தன்னை - கண்ணுக் - சுட்டப் - உன்னற் - ஒன்றில்ஒன் - வெளிக்குள் - ஆறாறுக் - ஆரணத் - மலமைந்து - சிவசிவ - சிற்பர - சித்துரு - சின்மய - ஆதிஈ - மன்னிய - பார்முதல் - ஐம்புல - மனமாதி - முக்குண - பகுதிமூன் - கால - தத்துவம் - சத்தர்கள் - ஆறந்தத் - பேரருட் - ஒன்றான - மெய்யேமெய் - சிவமய - என்னைத்தா - சித்தம் - தம்பத்தில் - சுகமய - நித்த - பொய்யாத - கண்ணிற் - விந்து - தான்அன்றி - தன்னிகர் - அச்சம் - காலையில் - ஏகாந்த - சுத்த - ஸோதியுள் - சிவமே - வித்தெல்லாம் - சொல்வந்த - தங்கோல் - ஆபத்தை - மெய்யொன்று - என்பால் - துரியத் - பரைதூக்கிக் - தற்பர - நவவெளி - மேருவெற் - ஆரண - பாடல் - நீடு - பத்தி - பித்தாடு - தருநெறி - எம்பொருள் - சைவ - எள்ளலில் - எத்தாலும் - பிறந்து - வருவித்த - பாரிடம் - உய்பிள்ளை - உருவும் - எண்ணிய - பேருல - அருட்பெருஞ் - அருட்சபை - அருட்பெரு - குலவுபே - கண்முதல் - நசைத்தமேல் - சுத்தவே - ஏகமோ - தத்துவம் - எங்குமாய் - கருணை - கருவிற் - தானே - கலைசார் - கருத்தில் - ஏதும் - ஓவா - இரவும் - ஊற்றை - புரைசேர் - ஆவாஎன் - ஆராலும் - ஆதிஅந்தம் - அச்சமெலாம் - அன்புடைய - அடுக்கியபேர் - ஆங்காரம் - ஆடகப்பொற் - அடியாதென் - அனந்தமறை - காரண - தேகம்எப் - தானந்தம் - சிற்சபை - தத்துவம் - இத்தனை - மருந்திது - பதிசார - இருளான - இருட்சாதித் - அன்பனே - பெருகுமா - எந்தைஎன் - கோஎன - உள்ளமே - நல்லவா - திண்மையே - காய்மையே - என்னவா - விரதமா - கருத்தனைஎன் - மெய்யனைஎன் - எப்பொருளும் - பிறிவெனைத்துந் - பொன்புனைஉள் - இத்தனைஎன் - எம்மையும்என் - என்னையும்என் - எண்ணலைவே - சாதியைநீள் - நான்செய்த - நான்செய்த - திருநிலை - எத்தனை - இனியே - புத்தியஞ் - கூடிய - ஆக்கிய - அருட்பெருஞ் - ஆர்கின்ற - உளத்தே - மனமகிழ்ந் - கண்டேன் - உறவே - மறப்பேன் - சுடரே - தவநேய - நிலத்தே - நிதியே - வாழிஎன் - மன்னிய - அருள்அளித்தான் - ஆரணமும் - சேர்த்தான் - இசைந்தான்என் - தானே - மான்முதலா - தேர்ந்தேன் - ஆனேன் - தெரிந்தேன் - நான்செய்த - கருணாநிதி - கூகாஎனக் - எந்தாய்உனைக் - வாழ்வேன்அரு - தாழாதெனை - கோடாமறை - எல்லாஞ்செய - பரமான - தாயேஎனைத் - பொய்யேஉரைக் - சத்தியம் - ஆணைநும் - அகத்தொன்று - தப்படி - தருணத்துக் - வாய்மட்டில் - தித்திக்கப் - புன்மார்க்கத் - இச்சைவே - மன்செய்து - தெய்வங்கள் - மாலிலே - மதத்திலே - குலத்திலே - கூடவும் - உயத்திடம் - நாடல்செய் - துதிபெறும் - புரிசைவான் - வேதமே - கட்டமும் - வேதமும் - வண்ணப்பொன் - சிற்சபை - வரையற்ற - தாயாகி - ஆதியும் - தன்னே - தேகாதி - கற்றேன்சிற் - தீமைகள் - படமாட்டேன் - சாகாத - வேதாந்த - ஆர்நீஎன் - பாயிரமா - ஊன்உரைக்கும் - கண்ணுடையீர் - பொதுநடஞ்செய் - கரும்பின்மிக - அந்நாளில் - பதியேஎம் - ஆரணமே - இணைஏதும் - எருதின்உழைத் - அகவடிவை - உடுத்ததுகில் - ஆற்றாத - படிப்படக்கிக் - பணிந்தறியேன் - தாங்காதே - சீர்விளங்கு - பயத்தோ - என்னேநின் - சிந்தா - உன்னுகின்ற - நான்படுத்த - புண்ணியந்தான் - அஞ்சிஅஞ்சி - நானே - வாழி - கடையேன் - கடுத்த - மருவும் - சேட்டித் - தோலைக் - பட்டிப் - மதியைக் - தருண - பொற்பங் - புலையைத் - அருணா - மண்ணுள் - புலந்த - தனியே - பெண்ணே - பொருத்திக் - பெண்ணுக் - மாட்சி - பொய்யிற் - போதல் - சிருட்டிமுதல் - படைத்தல்முதல் - அயன்முதலோர் - ஐவர்செயும் - முத்தொழிலோ - ஐந்தொழில்நான் - நான்முகன்நா - நாயெனவே - புல்வழங்கு - தெருமனைதோ - அப்பா - விதித்தனை - காட்டினை - கூறுகந் - ஆண்டவ - மேலவ - வாட்டமெல் - நான்செய்த - எனையான் - சிற்றம் - ஒன்றுகண் - அருட்பெருஞ் - ஆரமுதம் - இடர்தொலைந்த - ஈனமெலாம் - உள்ளக் - ஊன - எல்லாம் - ஏசா - ஐயனெனக் - ஒப்புயர்வொன் - ஓத - ஒளவியந்தீர் - சோதிப் - துன்பமெலாம் - தூக்கம் - துன்பம் - திருவளர்பே - மனம்எனும்ஓர் - பன்முகஞ்சேர் - விரிந்தமனம் - பாய்மனம்என் - மயங்குபுத்தி - கலையறியாச் - அகங்காரம் - மான்எனும்ஓர் - மாயைஎனும் - மாமாயை - கன்மம்எனும் - எத்துணையும் - பெருமாயை - பேசுதிரோ - தூக்கம்எனும் - பயம்எனும்ஓர் - கோபமெனும் - பசிஎனும்ஓர் - மரணம்எனும் - மணம்புரி - எம்பொருள் - அன்புடை - ஈதுகேள் - விரைந்துகேள் - களிப்பொடு - கலங்கிடேல் - ஐயுறேல் - தூங்கலை - மயங்கிடேல் - எண்ணா - திரைசேர் - தேனே - கடையேன் - இகத்தும் - நீண்ட - பாடுஞ் - கட்டுக் - புல்லுங் - பிச்சங் - இருளைக் - அப்பன்வரு - இறைவன்வரு - என்இறைவன் - எல்லாஞ்செய் - கருநாள்கள் - உள்ளபடி - மாயைவினை - மாற்றுரைக்க - ஏதும்அறி - தனித்தலைவன் - பொழுது - துற்குண - நிலந்தெளிந் - கல்லாய - புன்மாலை - ஒருமையின் - சினைப்பள்ளித் - மதம்பிடித் - மருளொடு - அலங்கரிக் - இரவு - பொழுது - தூக்கம் - துன்பம் - ஞானம் - திரையற்று - உள்ளிருள் - எந்தையைக் - தந்தையைக் - முத்தியைப் - அற்புதம் - சிற்பதம் - செத்தார் - ஆனந்த - சத்திய - வஞ்சகர் - புறங்கூறி - வௌ;வினைக் - சாதி - ஆணிப்பொன் - ஸோதி - வீதியில் - மேடைமேல் - கூடத்தை - ஏழ்நிலைக் - ஓர்நிலை - பாரோர் - மற்றோர் - பின்னோர் - வேறோர் - புகலோர் - பதியோர் - ஏழ்நிலை - பொற்றம்பம் - ஏறும்போ - ஆங்காங்கே - வந்து - வல்லபத் - மணிமுடி - கொடுமுடி - கோயிலைக் - கோபுர - ஆங்கவர் - அங்கவ - அப்பாலே - மற்றவர் - எண்ணும்அவ் - அங்கவர் - அத்திரு - அம்மையைக் - தாங்கும் - சந்நிதி - வானத்தின் - துள்ளலை - சாதி - பொய்யை - ஆடேடி - வாழிஎன் - இசையாமல் - இன்பாலே - சதுமறை() - தப்பாலே - வெங்கேத - சிவமே - துஞ்சாத - ஈரமும் - துதிசெயும் - பூவாம - எனக்கும் - தனக்கு - இங்கோர் - இரவில் - மேலைப் - என்ன - அப்பா - அரசே - தனிஎன் - என்னை - உன்பேர் - நினைக்க - உன்னை - நெடுநாள் - நாகா - யாது - தலையும் - தாயே - ஏறா - இடமும் - விதுவும் - இருளும் - அண்டத் - கருணா - அருளார் - எனக்குள் - கருணைப் - என்னா - என்கண் - அறிவி - ஒருநா - அண்டப் - வேதா - வள்ளால் - இறைவா - தலைவா - உடையாய் - மயங்குந் - எனக்கும் - கள்ளம் - என்னை - சோதி - ஏழு - இந்த - அழியாக் - பாலும் - ஐயா - பூத - எட்டும் - அருளாம் - உருவும் - அன்னே - சமயத் - அப்பா - என்னை - எண்ணுந் - விந்தோ - இறுகப் - காய்க்கும் - கல்லை - சாதல் - அருளும் - காமக் - தாங்கல் - உறவு - உன்னைக்கண்டு - மலத்தில் - கடைய - அயனும் - வல்லாய் - சிற்றம் - சிருட்டி - அடியன்ஆக்கிப் - அண்ணா - வேதா - புழுவில் - கடையன் - அறிந்த - பனிரண் - ஈரா - பாட்டால் - சின்ன - அச்சம் - உள்ளும் - இரவும் - சற்றும் - நேயா - பொன்னே - மணியே - வாழ்வே - சிவமே - ஐவ - என்னைக் - அண்ட - சிற்றம் - சுத்த - அன்றே - நீயே - சாகாக் - சோதி - சுத்த - சிவசிவ - சிவசிவ - அம்பலத் - பொதுநடத் - மலைதரு - ஆனந்தக் - சிவசிவ - படன - அரிபிர - அந்தண - அம்பர - தந்திர - கனக - சகல - இக்கரை - என்னுயிர் - ஐயர் - உத்தர - அம்பல - நடராஜன் - ஆனந்த - சகள - சந்தத - சங்கர - அரகர - நடனசி - நடமிடும் - உவட்டாது - நடராஜ - அருட்பொது - நடராஜ - நடராஜ - நடராஜர் - சிதம்பரப் - அம்பலப் - அம்பல - தம்பத - நான்சொன்ன - இனித்துயர் - இனிப்பாடு - சன்மார்க்கம் - நாதாந்த - நான்சொல்லும் - நல்லோர் - நடராஜர் - சிவகாம - சிவகாம - இறவா - என்இரு - சிற்சபை - அம்பல - அருட்பெருஞ்சோதியைக் - இருட்பெரு - கருணா - தருணா - கருணா - சபாபதி - கருணாம் - கனகா - கனக - வேதாந்த - ஏகாந்த - ஆதாம்பர - போதாந்த - ஜால - நாத - சதபரி - அரகர - உபல - அபயவ - அகரஉ - வகரசி - பரமமந் - அனந்தகோ - பரிபூரண - சிவஞானப - சகல - சத்வ - வரகே - பளித - அனிர்த() - அம்போ - சிதம்பிர - அருட்பிர - நடப்பிர - நாத - ஞான - ஞான - புத்தம்தரும் - நடுநாடி - நடுநாடி - நடுநாடி - தம்குறுவம்பு - சந்தம்இயன்று - நனம்தலைவீதி - நகப்பெருஞ்சோதி - உமைக்கொருபாதி - ஓதஅடங் - ஏதமுயங் - அகரசபாபதி - அமலசபாபதி - பரநடம்சிவ - அம்பலத்தொருநடம் - அஞ்சோடஞ்சவை - எந்தாய் - நஞ்சோ - பொதுநிலை - நவநிலை - சந்திர - வானசிற்கன - பாரதத்துவ - பதநம்புறு - கலகந்தரும் - எனதென்பதும் - போகம் - நலமங்கலம் - சூதுமன்னும் - அன்புமுந்து - ஞானசித்தி - நீஎன்னப்பன் - பலத்தில்தன்னம் - ஆயவாய - ஆதவாத - அங்கசங்க - அத்தமுத்த - அஞ்சல்அஞ்சல் - தொண்டர்கண்டு - கந்ததொந்த - என்றும்என்றின் - எட்டஎட்டி - சேர்இகார - வெய்யநொய்ய - பாசநாச - உரியதுரிய - அகிலபுவன - அகரஉகர - தகரககன - அனகவனஜ - தனககனக - உளமும்உணர்வும் - இளகும்இதய - அடியும்நடுவும் - ஒடிவில்கருணை - அறிவுள்அறியும் - எறிவில்உலகில்() - நினையும்நினைவு - வனையுமதுர - நினைக்கில்நெஞ்சம் - மயங்கிநெஞ்சு - களங்கவாத - தடுத்தமலத்தைக் - எச்சநீட்டி - சபாசிவா - வாசிவா - நீடிய - சாக்கிய - ஏன்றிய - சஞ்சிதம் - எண்ணிய - தொத்திய - எம்புலப் - இன்புடைப் - பசியாத - புரையாத - சிவஞான - தவயோக - துதிவேத - வயமான - பதியுறு - அருளுறு - தருவளர் - உயிருறும் - கலைநிறை - மிகவுயர் - இயல்கிளர் - புரையறு - நிகழ்நவ - வேத - ஏக - தூய - ஆரண - ஆகம - ஆடக - ஆரிய - ஆதர - தேவ - ஆடிய - விரைசேர் - அரைசே - உருவே - அருவே - ஸோதி - வாமஸோதி - ஆதிநீதி - கையறவி - சிற்சபையும் - ஐயர்அருட் - ஈசன்அரு - மேருமலை - துரியமலைமேல்உளதோர் - சொல்லால் - சிற்பொதுவும் - வலதுசொன்ன - அம்பலத்தில் - நாத்திகம்சொல் - கைவிட - தூக்கம் - பொன்னடி - அச்சம் - என்உயிர் - சிவமாக்கிக்கொண்டான்என்று - நாத - தெள்ளமு - என்னறி - இறவாமை - கரவு - எல்லாம்செய் - கருணா - தன்னிகர் - ஆனந்த - பொய்விட் - அம்பலவர் - சிற்சபையைக் - ஞானசித்திபுரம்என்று - கொடிகட்டிக்கொண்டோ - அப்பர்வரு - தானேநான் - வேகாதகால்உணர்ந்து - மீதான - பன்மார்க்க - சித்தாடு - அருட்சோதி - எவ்வுயிரும் - எத்துணையும் - கருணைஒன்றே - மன்னப்பா - ஆதிஅப் - அண்டஅப் - வேலைஅப் - மெச்சிஅப் - எக்கரை - ஒட்டிஎன் - அருட்பெருங் - மாணவ - தற்பரம் - சிற்றறி - என்றசொல் - மேவிஎன் - போற்றி - போற்றி - போற்று - அம்பலம் - கள்ளத்தை - காட்டைக் - தேன்பாடல் - ஆன்பாலும் - பொருட்பெருந் - பொருட்பெரு - பொருட்பெருஞ் - அருட்பெருஞ் - துணைவா - நானாகித் - அபயம் - கருணா - இணக்கறியீர் - உழக்கறியீர் - உணிக்கும் - மழவுக்கும் - கடுகாட்டுக் - மதிப்பாலை - சிரிப்பிலே - பூவார் - நல்வினை - நாதரருட் - அன்பாடு - முன்பாடு - உன்ஆணை - தூங்காதே - இயங்காளி - சிறுசெயலைச் - அங்கே - ஈயோ - உடைய - கோது - கன்றுடைய - திருநி - குற்றம் - அருளா - மந்திரம் - கருணைக் - கலக்கம் - பண்டு - கண்ணெலாம் - அன்பிலேன் - வான்வேண்டு - செவ்வணத் - உணர்ந்துணர்ந் - அயலறியேன் - கொழுந்தேனும் - என்னால்ஓர் - இச்சைஎலாம் - தருவகைஇத் - வருமுன் - வினைத்தடைதீர்த் - அணியே - இதுவே - ஆதி - போதோ - அப்பனை - மாதோர் - ஆர்ந்தஅருட் - அழியா - கரும்பசைக்கும் - மதிக்களவா - ஆடியகால் - ஒன்றுமுன் - கலைவளர் - மன்றுள்நின் - உள்ளலேன் - ஐவகைத் - உருவ - சேய்போல் - வண்டணிபூங் - கிழக்குவெளுத் - சிற்சபைக் - நாயினும் - உண்மைஉரைத் - உலகமெலாம் - தனித்துணையாய் - சர்க்கரைஒத் - உன்னைவிட - நஞ்சுண் - அப்பூறு - நான்செய்த - பண்ணிய - அருட்பெருஞ் - அருட்பெருஞ் - ஓவுறாத் - பொத்திய - வானாகி - ஞானா - என்தரத்துக் - என்னுடைய - ஓங்கும்அன்பர் - நாட்பாரில் - எல்லார்க்கும் - நான்ஆனான் - எல்லாக் - முன்னாள்செய் - கண்டேன் - கண்கொண்ட - தாழைப் - தென்பால் - செத்தார் - கருணை - முந்தைநாள் - வாய்க்குறும் - பேரிடர் - சிறுநெறிக் - புல்லிய - அருந்தவர் - இன்பிலே - உயிரெலாம் - படித்தஎன் - கலையனே - தரம்பிறர் - யான்முனம் - பனிப்பறுத் - விண்ணெலாம் - வள்ளலாம் - சனிதொ - , - அம்பலத்தே - அடிவிளங்கக் - அன்புடை - கலக்கம் - ஓங்கார - சொல்லுகின்றேன் - தந்தை - என்உடலும் - என்னுரைக்கேன் - ஆடுகின்ற - ஆணை - நாய்க்கும் - தன்னைவிடத் - கடல்கடந்தேன் - காற்றாலே - எல்லா - சன்மார்க்க - ஆதியும் - வாது - தூக்கமும் - பிச்சுலகர் - சோதிக் - பொருணற் - நீட்டுக் - மாலக் - நாடாக் - மணங்கொள் - புலங்கொள் - வெறிக்கும் - கடுத்த - ஏட்டைத் - உலகுபுகழ் - மாதவத்தால் - அளந்திடுவே - நாடுகலந் - நண்புடையாய் - பணிந்தடங்கும் - விதிப்பவர்கள் - ஒளியாகி - வாக்கொழிந்து - என்இயலே - துனிநாள் - அருளும் - அருளே - கண்டே - ஒழித்தேன் - விரைந்து - தேனே - நிலத்தே - அகத்தே - பெற்றேன் - கண்ணிற் - எல்லா - எண்ணுகின்றேன் - சித்தியெலாந் - அய்யாஎன் - அப்பாஎன் - தானேவந் - பாலும் - வௌ;வினையும் - வஞ்சவினை - அம்மை - நானே - ஒன்றே - தூக்கங் - வாட்டமெலாம் - தான்நான் - சுத்த - நான்உரைக்கும் - ஆரணமும் - துன்மார்க்கம் - பன்மார்க்கம் - சாதிகுலம் - சிந்தா - கூகா - நாடுகின்ற - சத்தியஞ்செய் - நானே - எவ்வுலகும் - சாத்திரங்கள் - வேதாக - சாகாத - பொய்உரைஎன் - வான்வந்த - சத்திஎலாம் - இன்று - என்உடலும் - செத்தாரை - இவ்வுலகில் - யான்புரிதல் - என்னே - ஆடாதீர் - மார்க்கமெலாம் - இந்நாளே - ஏமாந் - வீணே - போற்றி - ஆளுடையான் - இன்பால் - பாம்பெலாம் - மலங்கழிந் - முன்னுள - இடம்பெற்ற - அண்டமும் - குணங்கள் - பத்தர்கள் - ஏழுல - இருட்பெரு - அருட்பெ - வாரம் - ஆதி - நாதம் - துரிய - ஆக - வான - சமயம் - ஆறு - கலைஇ - கதிஇ - அருள்வி - கட்டோ - ஆறாமல் - ஆயாமை - சாமாந்தர் - அச்சையும் - வட்டிமேல் - வன்சொல்லின் - துன்மார்க்க - பொய்கட்டிக் - பண்ணாத - சாதியிலே - காடுவெட்டி - ஆற்றுவெள்ளம் - பொய்விளக்கப் - எய்வகைசார் - உடம்புவரு - நரைமரண - கனமுடையேம் - வையகத்தீர் - கரணம்மிகக் - நினைந்துநினைந் - புகுந்தருணம் - பணிந்துபணிந் - கண்டதெலாம் - இன்புறலாம் - தீமைஎலாம் - நீர்பிறரோ - விரைந்துவிரைந் - களித்துலகில் - ஆசைஉண்டேல் - அடைந்திடுமின் - திருநெறிஒன் - உண்மையுரைக் - தானேதான் - சத்தியவே - நிந்தையிலார் - முயன்றுலகில் - சுகமறியீர் - நான்உரைக்கும் - குறித்துரைக்கின் - சேர்ந்திடவே - செய்தாலும் - பொருட்டலநும் - மற்றறிவோம் - இறந்தவரை - உற்றமொழி - சன்மார்க்கப் - சார்உலக - ஆய்உரைத்த - இறந்தவர்கள் - சோற்றாசை - தொண்டாளப் - பிறந்தவரை - அணங்கெழுபே - குணம்புதைக்க - கட்டாலும் - பரன்அளிக்கும் - புலைத்தொழிலே - சித்திபுரத்தே - ஒன்றே - சிற்சபையும் - அச்சந் - கருணைஇலா - புல்லொழுக்கம் - செத்தார் - செத்தவர்கள் - நல்லாரும் - ஆடஎடுத் - நோவாது - திருவாளர் - அருளாளர் - செம்பவளத் - தேவர்களோ - பதிஉடையார் - வெடித்தளிந்த - திருச்சிற்றம் - நாதவரை - பரைஇருந்த - ஏய்ப்பந்தி - கலைக்கடலைக் - சிதமலரோ - சுத்தமுற்ற - காற்றுருவோ - நாதமட்டும் - தோன்றுசத்தி - தோற்றம்ஒன்றே - ஒருமைபெறு - படைத்தபடைப் - சிருட்டிஒன்று - நான்முகர்கள் - மண்அனந்தங் - மண்ணாதி - மண்பூத - வண்கலப்பில் - பெரியஎனப் - பொன்வண்ணப் - பொற்புடைய - ஏற்றமுறும் - விளங்கியஐங் - காணுகின்ற - மண்முதலாம் - விண்ணிடத்தே - வண்பூவில் - ஓங்கியஐம் - விரிந்திடும்ஐங் - தோன்றியஐங் - உறைந்திடும்ஐங் - சூழ்ந்திடும்ஐங் - பசுநிறத்த - பூத்தசுடர்ப் - வளம்பெறுவிண் - பரவியஐங் - சோதிமலை - பூஒன்றே - அன்னப்பார்ப் - அதுபா - அறங்காதல் - அந்நாள்வந் - தப்போது - மெய்க்குலம் - வெம்மத - பாரொடு - மறப்பற்ற - ஆறெனும் - உணர்ந்தவர் - தனிப்பெரும் - புண்ணிய - சத்திய - திருமணிப் - வள்ளலைப் - கனகமா - கொடிப்பெரு - வாழிமா - ஏலுநன் - நயந்தநட - நயந்தநட - நயந்தநட - கடுங்குணத்தோர் - மடங்கலந்தார் - அறங்குலவு - சிவமயமே - ஒளிஒன்றே - ஏற்றிடுவே - பரமதனோ - பிரமம்என்றும் - இலங்குகின்ற - வாய்திறவா - கிளக்கின்ற - தந்தேகம் - நன்பாட்டு - முன்பாட்டுக் - உள்ளுண்ட - என்னுடைய - என்னைமண - கிளைஅனந்த - ஆர்அறிவார் - ஐயர்எனக் - உடையவர்என் - அம்பலத்தே - கண்உறங்கேன் - எல்லாஞ்செய் - இச்சைஎலாம் - வஞ்சமிலாத் - அன்னம்உண - பொதுநடஞ்செய் - கண்கலந்த - மாடமிசை - கற்பூரம் - மன்னுதிருச் - கள்ளுண்டாள் - காரிகைநீ - கண்ணாறு() - கற்பூரம் - மனைஅணைந்து - தாழ்குழலாய் - தனித்தலைவர் - மணவாளர் - அரும்பொன்அனை - பதிவரும்ஓர் - மன்றாடும் - கூடியஎன் - அருளாளர் - என்னிருகண் - தந்தைஎன்றாய் - எல்லாமுஞ் - வான்கண்ட - என்கணவர் - ஈங்குசிலர் - ஐயர்எனை - தன்வடிவம் - இவ்வுலகில் - திருவாளர் - அருளாளர் - செம்பவளத் - தேவர்களோ - திருச்சிற்றம் - வெடித்தளிந்த - கன்னிஎனை - என்னியல்போல் - பார்முதலாப் - நாதாந்த - புண்ணியனார் - கூசுகின்ற - குலமறியார் - கொடிஇடைப்பெண் - இன்பவடி - துரியபதம் - ஈசர்என - அரசுவரு - தாழ்குழல்நீ - துடியேறும் - ஈற்றறியேன் - நடம்புரிவார் - பொய்பிடித்தார் - பொருத்தமிலார் - தமைஅறியார் - ஐயமுற்றார் - காமாலைக் - காமாலைக் - மாதேகேள் - உருத்திரர்கள் - பார்உலகா - என்புகல்வேன் - தூங்குகநீ - ஐயமுறேல் - மன்றுடையார் - வைகறைஈ - காலையிலே - விடிந்ததுபேர் - மாலையிலே - இரவகத்தே - என்னுடைய - நான்புகலும் - இவ்வுலகோர் - பொன்பறியாப் - அருளுடையார் - அம்மாநான் - நாடுகின்ற - தொடுக்கின்றேன் - நான்தொடுக்கும் - வான்கொடுத்த - என்மாலை - உரியபெருந் - மதம்எனும்பேய் - எவ்வுலகில் - பெருகியபே - சிற்சபையில் - எப்பொருட்கும் - காணாத - சாதிசம - சரியைநிலை - நான்பசித்த - துருவுபர - தனிப்படும்ஓர் - அருட்சோதித் - புறப்புணர்ச்சி - தாயினும்பே - அறியாத - சிவம்எ - ஐயன்அருள் - தனித்தலைமைப் - சத்தியவான் - என்சாமி - - - - - - - - -
Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.